Yleisehdot UUSIA!!

 

Voimassa alkaen 01.06.2018

Printon AS yleiset toimitusehdot 31.05.2018 saakka

 

 1. KÄSITTEET

 TOIMITUSEHDOT – Printon AS:n (jäljempänä TOIMEKSISAAJA) palvelujen ja tuotteiden myyntiehdot sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määrittelevät ehdot.

TOIMEKSISAAJA – Printon AS (Y-tunnus 10671126).

TILAAJA – TOIMEKSISAAJALTA palveluja ja tuotteita tilaavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt.

OSAPUOLI TAI OSAPUOLET – TOIMEKSISAAJA ja TILAAJA erikseen tai yhdessä TOIMEKSISAAJA ja TILAAJA.

PALVELU – Tuotteet ja palvelut, joita TILAAJA tilaa TOIMEKSISAAJALTA.

PAINOTUOTE – TOIMEKSISAAJAN TILAAJAN luovuttaman lähtöaineiston ja ohjeistuksen (aineisto, formaatti, värit jne.) mukaisesti suorittaman PALVELUN tulos eli lopputuote.

TARJOUSPYYNTÖ – TILAAJAN TOIMEKSISAAJALLE esittämä pyyntö PALVELUA koskevan tarjouksen tekemiseksi.

VALMISTUMISAJANKOHTA – päivämäärä, johon mennessä toimeksianto suoritetaan.

TARJOUS – Riittävän yksityiskohtainen ja osapuolten tahdonilmaukset sisältävä ehdotus, jonka hyväksyminen mahdollistaa oikeudellisesti sitovan sopimuksen solmimisen.

TILAUSVAHVISTUS – Tilaajan antama hyväksyntä (suostumus) TARJOUKSEEN.

LÄHTÖAINEISTO – TILAAJAN TOIMEKSISAAJALLE sähköisessä muodossa luovuttama aineisto (pdf-tiedostot tai muu sovittu tiedostomuoto), joka mahdollistaa sovitun palvelun tarjoamisen.

SOPIMUS – on solmittu silloin, kun toimeksisaaja saa tilaajalta tilausvahvistuksen. Nämä yleiset toimitusehdot ovat olennainen osa sopimusta.

Jos TILAAJAN ja TOIMEKSISAAJAN välisessä sopimuksessa ei ole sovittu muuta, TOIMEKSISAAJA ja TILAAJA noudattavat näitä TOIMITUSEHTOJA.

Jos TOIMITUSEHTOJEN ja osapuolten muiden keskinäisten sopimusten välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, osapuolten muu keskenään sopima syrjäyttää nämä toimitusehdot. Jos osapuolet sopivat poikkeavansa TOIMITUSEHDOISTA, sitä koskevat sopimukset on laadittava kirjallisena ja allekirjoitettava osapuolten toimesta (ei koske maksuehtoja, joista voidaan sopia sähköpostitse). Muotovaatimuksen noudattamatta jättäminen johtaa kyseisen sopimuksen mitätöitymiseen.

 1. TARJOUS JA HINTA

2.1. Tarjous on esitettävä kirjallisesti toisinnettavalla tavalla. Tarjous on voimassa 30 päivää sen esittämispäivästä.

2.2. Täydentävä, rajoittava tai ehdotuksia sisältävä vastaus tarjoukseen ei sido TOIMEKSISAAJAA, vaan kyseessä on TILAAJAN vastatarjous.

2.3. TILAAJA lähettää TOIMEKSISAAJALLE TILAUSVAHVISTUKSEN, joka sisältää tarjouksen numeron ja joka voidaan toisintaa kirjallisesti.

2.3.1. Jos TILAAJA lähettää TILAUSVAHVISTUKSEN TARJOUKSEN voimassaoloajan päätyttyä, tällainen TILAUSVAHVISTUS on HINTATIEDUSTELU, jonka perusteella TOIMEKSISAAJA esittää uuden TARJOUKSEN TILAAJALLE. Jos TARJOUS ei muutu, TOIMEKSISAAJA ilmoittaa siitä TILAAJALLE hyväksymällä TILAUSVAHVISTUKSEN kirjallisen toisintamisen mahdollistavalla tavalla.

2.4. Jos TOIMEKSISAAJALTA tilataan testauspainatusarkkeja tai näytteitä, TILAAJA sitoutuu korvaamaan TOIMEKSISAAJALLE niihin liittyvät kustannukset tehtyjen laskelmien mukaisesti myös siinä tapauksessa, että TILAAJA peruu tilauksen.

2.5. Tarjouksen sisältö on luottamuksellista tietoa, eikä OSAPUOLILLA ole oikeutta hyödyntää sisältöä muussa tarkoituksessa tai kertoa siitä kolmansille henkilöille.

2.6. Tarjoukseen sisältyvät ehdotukset, piirustukset, testauspainatusarkit ja muu valmisteleva aineisto kuuluvat OSAPUOLELLE, eikä toisella OSAPUOLELLA ole oikeutta hyödyntää niitä muussa tarkoituksessa tai luovuttaa niitä kolmansille osapuolille (lukuun ottamatta alihankkijoiden käyttöä PALVELUN tarjoamiseen).

2.7. OSAPUOLTEN välinen sopimus katsotaan solmituksi sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty TILAUSVAHVISTUKSELLA. OSAPUOLET noudattavat näitä TOIMITUSEHTOJA asioissa, joista ei ole säädetty tarjouksessa, ellei muuta ole sovittu.

2.8. TOIMEKSISAAJA voi lisätä hintaan perustellut ylimääräiset kustannukset, jos niiden aiheutumisesta on ilmoitettu TILAAJALLE viipymättä eikä TILAAJA ole välittömästi kieltäytynyt kyseisistä kustannuksista.

2.9. Jos TARJOUKSESSA ei ole sovittu kuljetuksesta, TILAAJA järjestää kuljetuksen omalla kustannuksellaan ja maksaa myös varastoinnin.

 1. LÄHTÖAINEISTON ESITTÄMINEN JA VALMISTELU

3.1. TILAAJA sitoutuu esittämään TOIMEKSISAAJALLE lähtöaineiston viimeistään TARJOUKSEEN merkittynä lähtöaineiston esittämismääräaikana. LÄHTÖAINEISTO katsotaan esitetyksi silloin, kun TOIMEKSISAAJA saa aineiston. Jos TOIMEKSISAAJA saa LÄHTÖAINEISTON kello 17.00:n jälkeen, LÄHTÖAINEISTO katsotaan esitetyksi seuraavana arkipäivänä kello 9.00.

3.2. TILAAJA sitoutuu noudattamaan TOIMEKSISAAJAN ohjeita LÄHTÖAINEISTON laadinnasta ja lähettämisestä eli TOIMEKSISAAJAN sivustolla olevia ohjeita ”Tiedostovaatimukset” (http://printon.ee/nouanded/trukiettevalmistus/).

3.3. LÄHTÖAINEISTON saatuaan TOIMEKSISAAJA perehtyy aineistoon, ja jos se ei ole riittävä PAINOTUOTTEEN valmistelua varten tai ilmenee muita sellaisia seikkoja, jotka estävät PALVELUN sopimuksen mukaisen tarjoamisen esitetyn LÄHTÖAINEISTON perusteella, TOIMEKSISAAJA ilmoittaa puutteista viipymättä TILAAJALLE.

3.4. Jos TILAAJA on vahvistanut LÄHTÖAINEISTON värien testauspainatusarkin, koevedoksen tai arkin koetulostuksen mutta asiakas haluaa tehdä LÄHTÖAINEISTOON muutoksia, TOIMEKSISAAJALLA on oikeus saada maksu tehtävistä muutoksista (repropalkkio, ylimääräisten painolevyjen kustannukset jne.). TILAAJA ei voi tehdä lähtöaineistoon muutoksia enää sen jälkeen, kun painatus on aloitettu.

3.5. TILAAJAN on suositeltavaa esittää TOIMEKSISAAJALLE yhdessä LÄHTÖAINEISTON kanssa ja viimeistään LÄHTÖAINEISTON esittämismääräaikaan mennessä PAINOTUOTTEEN näyte tai testauspainatusarkki eli tavallisella tulostimella tulostettu LÄHTÖAINEISTO toimeksiannon mukaisesti taitettuna ja sidottuna. Jos TILAAJA ei esitä testauspainatusarkkia, TOIMEKSISAAJA ei vastaa siitä, vastaako PAINOTUOTE täsmälleen TILAAJAN toiveita.

3.5.1. Jos TILAAJA esittää testauspainatusarkin, TOIMEKSISAAJA tarkistaa myös sen, voiko LÄHTÖAINEISTON painaa testauspainatusarkin mukaisesti. Jos PAINOTUOTETTA ei voida painaa esitetyn LÄHTÖAINEISTON mukaisesti, TOIMEKSISAAJA selostaa toimeksiannon toteutusmahdollisuudet ja esittää uuden TARJOUKSEN.

3.6. TOIMEKSISAAJA ei ole velvollinen tarkastamaan LÄHTÖAINEISTON oikeinkirjoitusta tai sen vastaavuutta TILAAJAN toiveiden kanssa. TILAAJA vastaa LÄHTÖAINEISTON sisällön oikeellisuudesta.

3.7. Väripainatuksissa TILAAJALLE suositellaan värien testauspainatusarkin tilaamista, ja jos värit sopivat, ne on vahvistettava erikseen TOIMEKSISAAJALLE. TOIMEKSISAAJA ilmoittaa värien testauspainatusarkin hinnan TILAAJALLE ja sitoutuu tekemään värien testauspainatusarkin ja esittämään sen TILAAJALLE sen jälkeen, kun TILAAJA on ilmoittanut hyväksyvänsä ja maksavansa värien testauspainatusarkin hinnan. TOIMEKSISAAJA käyttää kyseistä värien testauspainatusarkkia mallina PALVELUN tarjoamisessa ja sitoutuu suorittamaan painatuksen mahdollisimman samankaltaisilla väreillä. Jos värien testauspainatusarkkia ei esitetä, TOIMEKSISAAJA noudattaa värien määrittelyssä standardin ISO 12647-2 mukaisia värimääritelmiä (värin syvyys) käytettävän paperin mukaisesti.

3.8. TOIMEKSISAAJA tekee LÄHTÖAINEISTON perusteella jokaisen painolevyn koetulostearkin ennen varsinaisten painolevyjen valmistamista. TOIMEKSISAAJA ei ole velvollinen esittämään arkkien koetulosteita TILAAJALLE. Jos TILAAJA haluaa tarkistaa arkin koetulosteen, siitä sovitaan erikseen.

3.9. Jos TILAAJA on hyväksynyt arkin koetulosteen tai värien testauspainatusarkin tai koevedoksen, TILAAJALLA ei ole oikeutta vedota sellaiseen PAINOTUOTTEEN puutteeseen, joka on hyväksytyssä tulosteessa, värien testauspainatusarkissa tai koevedoksessa.

 1. PALVELUN TARJOAMINEN, LUOVUTUS JA VASTAANOTTAMINEN

4.1. OSAPUOLET soveltavat PALVELUN tarjoamiseen Viron velvoiteoikeuslain asianmukaisia kohtia.

4.2. TOIMEKSISAAJA sitoutuu suorittamaan PALVELUN sovittuun ajankohtaan mennessä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

4.2.1. TOIMEKSISAAJA ei saa LÄHTÖAINEISTOA ja/tai testauspainatusarkkia LÄHTÖAINEISTON esittämismääräaikaan mennessä.

4.2.2. Esitetyssä LÄHTÖAINEISTOSSA on puutteita eikä TILAAJA korjaa niitä LÄHTÖAINEISTON esittämismääräaikaan mennessä. LÄHTÖAINEISTO katsotaan esitetyksi silloin, kun TOIMEKSISAAJA saa korjatun LÄHTÖAINEISTON.

4.2.3. TILAAJA haluaa tehdä LÄHTÖAINEISTOON muutoksia, mutta TOIMEKSISAAJA ei saa muutoksia LÄHTÖAINEISTON esittämismääräaikaan mennessä.

4.2.4. Asiakas on vaatinut koevedoksia tai värien testausarkkeja, eikä yllä mainittua testausmateriaalien vahvistusta ole saatu 1 työpäivän kuluessa.

4.3. YLEISTEN EHTOJEN kohdissa 4.2.1–4.2.4 säädetyissä tapauksissa TOIMEKSISAAJA ilmoittaa TILAAJALLE PALVELUN uuden valmistumisajankohdan sen jälkeen, kun hän on saanut lopullisen korjatun LÄHTÖAINEISTON. TOIMEKSISAAJA ilmoittaa PALVELUN uuden valmistumisajankohdan TILAAJALLE kirjallisesti toisinnettavalla tavalla. TOIMEKSISAAJA sitoutuu huomioimaan TILAAJAN toiveet PALVELUN uutta valmistumisajankohtaa määritellessään siinä määrin, kuin ne voidaan huomioida.

4.3.1. Tilaajan on vahvistettava uusi valmistumisajankohta viimeistään 1 työpäivän kuluessa. Jos asiakas ei vastaa 1 työpäivän kuluessa, TOIMEKSISAAJALLA on oikeus tarkistaa sovittu valmistumisajankohta tai perua tilaus.

4.4. Jos PALVELUN tarjoaminen keskeytyy TILAAJAN toiveesta tai TOIMEKSISAAJAN vaatimuksesta siitä syystä, että TILAAJA ei ole noudattanut velvollisuuksiaan, keskeneräistä toimeksiantoa säilytetään 30 päivää, jonka jälkeen TOIMEKSISAAJA voi hävittää toimeksiannon. Tilaaja sitoutuu korvaamaan keskeneräisen toimeksiannon kulut.

4.5. Jos TILAAJA haluaa saada PAINOTUOTTEET vaiheittain ja yli 30 päivän ajanjakson kuluessa, TILAAJA sitoutuu maksamaan TOIMEKSISAAJALLE varastoinnista voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Enimmäissäilytysaika on kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen TOIMEKSISAAJA voi hävittää PAINOTUOTTEET. Vaiheittainen PAINOTUOTTEIDEN luovutus ei vapauta TILAAJAA velvollisuudesta maksaa koko lasku eräpäivään mennessä.

4.6. PAINOTUOTTEEN luovutuksen ja vastaanottamisen yhteydessä osapuolet tai kuljetusyhtiö allekirjoittavat luovutusasiakirjan tai kuormakirjan. Käytettävä toimitusehto on DAP määräpaikka (Incoterms 2010).

4.7. Jos TILAAJAN on järjestettävä itse PAINOTUOTTEIDEN kuljetus eikä hän ole tehnyt sitä 30 päivän kuluessa, TOIMEKSISAAJALLA on oikeus hävittää painotuotteet ja vaatia TILAAJAA maksamaan palvelun tarjoamisesta esitetty lasku sekä korvaamaan varastointikulut.

4.8. Jos TILAAJA haluaa lähettää PAINOTUOTTEET toiseen määränpäähän, kuin josta on sovittu TARJOUKSESSA, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä TOIMEKSISAAJALLE kirjallisesti toisinnettavalla tavalla viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen PALVELUN tarjoamisen määräaikaa ja hän myös sitoutuu korvaamaan lisäkuljetuskustannukset.

 1. VIIVÄSTYMINEN SOPIMUKSEN NOUDATTAMISESSA JA POIKKEAMINEN SOVITUSTA PAINOSMÄÄRÄSTÄ

5.1. Jos TOIMEKSISAAJA ei pysty noudattamaan sopimuksessa sovittuja määräaikoja työvoiman tai raaka-aineen puutteen, laiterikon tai muun sellaisen syyn vuoksi, jota hän ei ole pystynyt ennakoimaan sopimusta solmiessaan, hän ilmoittaa siitä viipymättä TILAAJALLE ja osapuolet sopivat uuden määräajan.

5.2. Jos ilmenneet esteet tekevät sopimuksen noudattamisesta TOIMEKSISAAJALLE kohtuuttoman vaikeaa tai kallista, TOIMEKSISAAJALLA on oikeus purkaa sopimus. TOIMEKSISAAJA ilmoittaa sopimuksen purkamisesta TILAAJALLE kirjallisesti. Siinä tapauksessa TILAAJALLA ei ole oikeutta vaatia hänelle aiheutuneen vahingon korvaamista mutta TOIMEKSISAAJA sitoutuu palauttamaan TILAAJALLE kaikki TILAAJAN TILAUKSEN suorittamista varten TOIMEKSISAAJALLE luovuttamat aineistot. Jos se ei ole mahdollista, TOIMEKSISAAJA korvaa TILAAJALLE kyseisen aineiston hinnan.

5.3. Kirjapaino takaa tilaajalle sovitun painosmäärän ±2 %:n virhemarginaalilla, ja sovitun ja todellisen painosmäärän välinen erotus maksetaan tarjouksen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu maksamaan koko luovutettavan painosmäärän sovitun kappalehinnan mukaisesti.

 1. MAKSUEHDOT

6.1. TILAAJAN on maksettava PALVELUSTA OSAPUOLTEN sopimilla ehdoilla ja tavalla.

6.2. OSAPUOLET sopivat hinnasta ja maksuehdoista (myös ennakkomaksusta) TARJOUKSESSA.

6.3. Jos maksuehtoa ei ole määritelty TARJOUKSESSA, maksuehto on 14 päivää.

6.4. Lasku lähetetään PAINOTUOTTEEN valmistuttua tai PALVELUN tarjoamisen jälkeen.

6.5. Lasku lähetetään PALVELUN TILAAJALLE. Jos TILAAJA haluaa, että lasku laaditaan kolmannelle henkilölle, hänen on esitettävä kyseisen henkilöin kirjallinen suostumus.

6.6. TOIMEKSISAAJALLA on oikeus vaatia TILAAJALTA viivästyskorkoa viivästyneistä maksuista 0,15 % jokaiselta viivästyneeltä kalenteripäivältä. Erääntyneen saatavan suorituksesta vähennetään ensin sakot ja kulut ja sen jälkeen viivästyskorot ja lopuksi varsinainen erääntynyt päävelka.

6.7. Jos TILAAJA myöhästyy laskun maksamisessa yli 30 päivää, TOIMEKSISAAJALLA on oikeus luovuttaa saatava perintään. Kaikki velan perinnästä aiheutuvat kustannukset kuuluvat TILAAJAN maksettaviksi, ja laskun maksamisen myöhästyminen voi johtaa myös siihen, että luottotietorekisteriin tehdään TILAAJAA koskeva merkintä.

 1. OSAPUOLTEN VASTUU. REKLAMAATIOT

7.1. OSAPUOLI vastaa sopimuksen puutteellisen noudattamisen toiselle osapuolelle aiheuttamasta suorasta vahingosta vahingon todistettavan laajuuden mukaisesti. OSAPUOLI ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta (saamatta jäänyt tulo, taloudellisen toiminnan häiriintyminen jne.).

7.1.1. TOIMEKSISAAJAN vastuu TILAAJALLE aiheutuneesta vahingosta rajoittuu PALVELUN hintaan.

7.2. OSAPUOLET lähettävät reklamaatiot sähköpostitse TARJOUKSEEN merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Reklamoiva osapuoli sitoutuu esittämään todisteet (kuten kuvat, näytteet yms.) PAINOTUOTTEIDEN puutteista. TILAAJA esittää reklamaatiot viimeistään 7 päivän kuluessa PAINOTUOTTEIDEN vastaanottamisesta/saamisesta.

7.3. PAINOTUOTTEIDEN vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan kuorman purkamisen aikana tai viipymättä sen päätyttyä kuljetusyhtiölle ja TOIMEKSISAAJALLE tavaroiden ulkoisista puutteista ja tekemään siihen liittyvän kirjallisen merkinnän kuormakirjaan ennen tavaroiden vastaanottamisen kuittaamista.

7.4. TOIMEKSISAAJA vastaa TILAAJAN reklamaatioihin 14 päivän kuluessa.

7.5. Jos TOIMEKSISAAJA hyväksyy TILAAJAN esittämän PAINOTUOTTEEN puutteita koskevan reklamaation, osapuolet sopivat puutteiden korjaamisen tavasta ja määräajasta. Jos TOIMEKSISAAJA sitoutuu korjaamaan PAINOTUOTTEEN puutteen kohtuullisen ajan kuluessa, TILAAJALLA ei ole oikeutta PALVELUN hinnanalennukseen eikä oikeutta kieltäytyä TOIMEKSISAAJAN asiaa koskevasta ehdotuksesta.

7.6. TILAAJA palauttaa sopimusehtoja vastaamattomat PAINOTUOTTEET TOIMEKSISAAJALLE OSAPUOLTEN sopimalla tavalla tai TOIMEKSISAAJAN pyynnöstä 14 päivän kuluessa PAINOTUOTTEIDEN vastaanottamisesta. Palautettavat PAINOTUOTTEET luovutetaan TOIMEKSISAAJALLE kuormakirjan kanssa. Kuormakirjan allekirjoittaminen ei tarkoita sitä, että TOIMEKSISAAJA hyväksyy puutteet.

7.7. Yksittäisten kappaleiden vaatimuksia vastaamattomuus ei tarkoita koko painoksen vaatimuksia vastaamattomuutta.

7.8. TOIMEKSISAAJA ei vastaa PAINOTUOTTEIDEN sopimusehtoja vastaamattomuudesta silloin, kun se johtuu TILAAJAN lähettämän aineiston puutteista tai puutteellisista ohjeista. Epäolennaiset poikkeamiset OSAPUOLTEN sopimasta PAINOTUOTTEEN toteutuksesta eivät oikeuta TILAAJAA reklamoimaan.

7.9. Jos TOIMEKSISAAJA ei hyväksy TILAAJAN PAINOTUOTTEIDEN puutteita koskevaa reklamaatiota, osapuolet tilaavat asiantuntijatarkastuksen riippumattomalta asiantuntijalta (EPTL:n asiantuntijalautakunta molempien osapuolten hyväksymässä kokoonpanossa). Asiantuntijatarkastukseen liittyvät kustannukset maksaa hävinnyt osapuoli. Asiantuntijalausunto on osapuolia lopullisesti sitova, eikä siitä voi valittaa.

7.10. TOIMEKSISAAJAN ja TILAAJAN väliset sellaiset riidat, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan Harjun alioikeudessa.

 1. OMISTUSOIKEUS JA TEKIJÄNOIKEUDET

8.1. TOIMEKSISAAJAN PALVELUN tarjoamista varten hankkimat ja välivaiheita varten hankitut (myös TILAAJAN luovuttamat) työvälineet, materiaalit, ohjelmistot, painolevyt jne. ovat TOIMEKSISAAJAN omaisuutta, eikä niiden omistusoikeus siirry toimeksiannon luovuttamisen jälkeen TILAAJALLE.

8.2. Satunnaisen tuhoutumisen riski ja vastuu toimeksiannosta tuotteena siirtyvät TILAAJALLE PAINOTUOTTEIDEN luovutushetkellä. Luovutus tapahtuu silloin, kun TILAAJA tai hänen valtuuttamansa henkilö vastaanottaa PAINOTUOTTEET sopimuksen mukaan tai hänen olisi pitänyt vastaanottaa ne sopimuksen perusteella. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy TILAAJALLE silloin, kun TILAAJA on maksanut sovitun hinnan kokonaan (myös mahdolliset viivästyskorot ja varastointikustannukset), mikäli osapuolet eivät ole sopineet toisin.

8.3. TILAAJA vastaa siitä, että kolmansien osapuolten oikeuksia ei rikota TILAAJAAN liittyvistä syistä PALVELUA tarjottaessa.

8.4. Jos TILAAJA on luovuttanut aineistot TOIMEKSISAAJALLE PALVELUN tarjoamista varten (myös keskeneräiset tuotteet) mutta luopunut tilatusta PALVELUSTA, TILAAJAN on viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa vietävä aineisto pois TOIMEKSISAAJAN tiloista tai maksettava TOIMEKSISAAJAN hinnaston mukainen hinta varastoinnista. Jos TILAAJA ei vie aineistoa pois kuuden (6) kuukauden kuluessa, TOIMEKSISAAJALLA on oikeus myydä tai hävittää aineisto.

 1. YLIVOIMAINEN ESTE

9.1. Osapuolen sopimusvelvoitteiden rikkominen on hyväksyttävää silloin, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este tarkoittaa tilannetta, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa, eikä kohtuullisesti katsoen voida edellyttää, että hän olisi pystynyt sopimusta solmiessaan ennakoimaan tai välttämään haittaavan tilanteen tai sen seuraukset. Ylivoimaisia esteitä ovat tämän sopimuksen mukaisesti lakko, työnseisaus ja muut vastaavat esteet.

9.2. Osapuoli, jonka toiminta on estynyt ylivoimaisen esteen vuoksi, sitoutuu ilmoittamaan asiasta viipymättä toiselle osapuolelle.

 1. MUUT EHDOT

10.1. Jos Viron lainsäädännössä määrätään tietyn painotuotteen kappaleiden luovuttamisesta kirjastoille ja muille vastaaville tahoille (jäljempänä kirjastokappaleet), TOIMEKSISAAJA valmistaa kyseiset kappaleet TILAAJAN kustannuksella sopimukseen merkityn painosmäärän lisäksi ja lähettää ne asianmukaisille tahoille TILAAJAN kustannuksella. Kirjastokappaleiden valmistushinta sisältyy TOIMEKSIANTAJAN tarjoukseen.

10.2. Viron lakien mukaisesti TILAAJA on velvollinen luovuttamaan TOIMEKSIANNON lähtöaineiston (painotiedosto) kyseisille tahoille, mikäli OSAPUOLET eivät ole sopineet toisin.

 1. YLEISTEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

11.1. Jos YLEISIÄ EHTOJA muutetaan, ennen ehtojen voimaantuloa lähetettyihin TARJOUKSIIN ja niiden perusteella solmittuihin PALVELUJEN tarjoamiseen liittyviin sopimuksiin sovelletaan niitä YLEISIÄ EHTOJA, jotka olivat voimassa TARJOUKSEN lähettämishetkellä.