Yleisehdot (31.05.2018 saakka)

Painopalveluiden tuottamisen yleisehdot

1. Käsitteet
1.1. TOIMEKSIANNON SAAJA – AS Printon Trükikoda, kaupparekisteritunnus 10671126.
1.2. TILAAJA – henkilö, joka solmii TOIMEKSIANNON SAAJAN kanssa sopimuksen TOIMEKSIANNON SAAJAN tuottamisen palveluiden tilaamiseen.
1.3. PALVELU – TOIMEKSIANNON SAAJAN TILAAJALLE tuottama palvelu, joka tarkoittaa TILAAJAN haluaman painotuotteen esivalmistelua painoon ja painamista sekä tarpeen mukaan leikkaamista, taittamista, sitomista, pakkaamista ja kuljetusta.
1.4. PAINOTUOTE – TILAAJAN toimittaman lähtöaineiston ja ohjeiden (aineisto, formaatti, väriratkaisut jne.) nojalla TOIMEKSIANNON SAAJAN tuottaman PALVELUN tulos eli lopputuote.
1.5. HINTAKYSELY – TILAAJAN TOIMEKSIANNON SAAJALLE toimittama tarjouspyyntö TILAAJAN haluaman PAINOTUOTTEEN painamiseen TOIMEKSIANNON SAAJAN toimesta.
1.6. TARJOUS – TOIMEKSIANNON SAAJAN TILAAJALLE toimittama ehdotus PALVELUN tuottamisen sopimuksen solmimiseen.
1.7. TILAUKSEN VAHVISTUS – TILAAJAN vahvistus TARJOUKSEN hyväksymiseen.
1.8. LÄHTÖAINEISTO – TILAAJAN TOIMEKSIANNON SAAJALLE sähköisessä muodossa toimittama painoaineisto (PDF-tiedostot tai tulostustiedostot), jotka luovat TOIMEKSIANNON SAAJALLE edellytykset PAINOTUOTTEEN painoon valmistelemiseen.
1.8. YLEISEHDOT – nämä painopalvelun tuottamisen yleisehdot.
1.9. ERIKOISEHDOT – TILAAJAN ja TOIMEKSIANNON SAAJAN välillä solmitun PALVELUN tuottamisen sopimuksen ehdot, joissa on säädetty YLEISEHDOISTA poikkeavista säädöksistä.

2. Yleisehtojen soveltaminen
2.1. YLEISEHTOJA sovelletaan kaikkiin TILAAJAN ja TOIMEKSIANNON SAAJAN välillä solmittuihin sopimuksin, jos ERIKOISEHDOISSA ei ole kirjallisesti toisin sovittu.
2.2. Jos YLEISEHDOT ja ERIKOISEHDOT ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ERIKOISEHDOISSA säädettyjä vaatimuksia.
2.3. Sopimus, jonka nojalla osapuolet poikkeavat YLEISEHDOISSA säädetystä, on laadittava kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa. Jos tätä muodon vaatimusta ei noudateta, kyseinen sopimus mitätöityy.

3. Palvelun tuottamisen sopimuksen solmiminen
3.1. TILAAJA tekee aloitteen PALVELUN tuottamisen sopimuksen solmimiseen toimittamalla TOIMEKSIANNON SAAJALLE HINTAKYSELYN. HINTAKYSELY toimitetaan kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa (eli faksilla tai sähköpostilla tai TOIMEKSIANNON SAAJAN internetin kotisivulla olevan tilauslomakkeen kautta).
3.2. HINTAKYSELYSSÄ on oltava seuraavat tiedot:
3.2.1. TILAAJAN nimi, osoite ja yhteystiedot sekä TILAAJAN nimissä tilauksen tehneen henkilön nimi;
3.2.2. PAINOTUOTETTA koskevat tiedot, joiden pohjalta laaditaan HINTARJOUS:
– PAINOTUOTTEEN nimi tai lyhyt kuvaus;
– PAINOTUOTTEEN formaatti;
– PAINOTUOTTEEN sivumäärä;
– painosmäärä;
– tiedot PAINOTUOTTEEN värillisyydestä;
– PAINOTUOTTEEN materiaalin (paperin) kuvaus (nimitys, paino jne.);
– painamista seuraavien toimintojen tiedot (leikkaaminen, taittaminen, sitominen, stanssaus, liimaus, poraus, rei’itys, pakkaus, kuljetus).
3.2.3. LÄHTÖAINEISTON TOIMEKSIANNON SAAJALLE toimittamisen päivä;
3.2.4. PALVELUN täyttämisen toivottu määräaika.
3.3. Jos HINTAKYSELYSSÄ ei ole riittävästi tietoja TARJOUKSEN laatimiseen, TOIMEKSIANNON SAAJA pyytää TILAAJALTA puuttuvia tietoja. TOIMEKSIANNON SAAJA järjestää tarvittaessa TILAAJAN kanssa neuvottelut PALVELUN tuottamisen yksityiskohtien selvittämiseen.
3.4. TOIMEKSIANNON SAAJA laatii HINTAKYSELYN ja tarvittaessa kohdassa 3.3. säädetyssä järjestyksessä kerättyjen tietojen pohjalta TILAAJALE TARJOUKSEN. TARJOUS toimitetaan kirjallisena tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa (mm. faksilla tai sähköpostilla).
3.5. TOIMEKSIANNON SAAJA ilmoittaa TARJOUKSESSA seuraavat tiedot:
3.5.1. viittaus TILAAJAN HINTAKYSELYN päiväykseen;
3.5.2. PAINOTUOTTEEN nimitys tai lyhyt kuvaus;
3.5.3. PAINOTUOTTEEN formaatti ja sivumäärä;
3.5.4. PAINOTUOTTEEN värillisyys ja lakka;
3.5.5. PAINOTUOTTEEN materiaalin (paperin) nimitys ja paino;
3.5.6. painamista seuraavien toimintojen tiedot (leikkaaminen, taittaminen, sitominen, stanssaus, liimaus, poraus, rei’itys, pakkaus, kuljetus);
3.5.7. LÄHTÖAINEISTON TILAAJALLE toimittamisen määräaika;
3.5.8. PALVELUN täyttämisen määräaika;
3.5.9. muut PALVELUN tuottamisen osalta merkittävät ehdot;
3.5.10. PALVELUN hinta ilman arvonlisäveroa;
3.5.11. TARJOUKSEN voimassaolon aika.
3.6. TILAAJA toimittaa TARJOUKSEEN TILAUSVAHVISTUKSEN. TILAUSVAHVISTUS a toimitetaan kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa ja siitä on käytävä ilmi TILAAJAN yksiselitteinen ja selkeä sekä ehdoton suostuminen TARJOUKSEEN. Jos TILAAJA vastaa TARJOUKSEEN tavalla, josta ei ilmene yksiselitteinen ja selkeä suostuminen TARJOUKSEEN tai jossa asetetaan PALVELUN tuottamiseen ehtoja, joista ei ole TARJOUKSESSA säädetty, niin tämän vastauksen ei katsota olevan TILAUSVAHVISTUKSEN. Jos TILAAJA toimittaa TILAUSVAHVISTUKSEN TARJOUKSEN voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen, katsotaan sellaisen TILAUSVAHVISTUKSEN olevan HINTAKYSELYN, jonka nojalla TOIMEKSIANNON SAAJA toimittaa TILAAJALLE uuden TARJOUKSEN.
3.7. Kun TILAUSVAHVISTUS on saapunut TOIMEKSIANNON SAAJALLE, katsotaan PALVELUN tuottamisen sopimus TILAAJAN ja TOIMEKSIANNON SAAJAN välillä TARJOUKSESSA ilmoitetuilla ehdoilla solmituksi.

4. Lähtöaineiston toimittaminen ja painotuotteen esivalmistelut
4.1. TILAAJA sitoutuu toimittamaan TOIMEKSIANNON SAAJALLE LÄHTÖAINEISTON viimeistään TARJOUKSESSA ilmoitettuna määräpäivänä. LÄHTÖAINEISTO katsotaan toimitetuksi sinä hetkenä, jolloin se on saapunut TOIMEKSIANNON SAAJALLE. Jos LÄHTÖAINEISTO toimitetaan TOIMEKSIANNON SAAJALLE myöhemmin kuin kello 18.00, todetaan LÄHTÖAINEISTO saapuneeksi TOIMEKSIANNON SAAJALLE seuraavana työpäivänä kello 9.00.
4.2. TILAAJA toimittaa LÄHTÖAINEISTON TOIMEKSIANNON SAAJALLE sähköisessä muodossa ja tallentaa sen joko TOIMEKSIANNON SAAJAN ftp-palvelimeen, lähettää sähköpostiviestinä tai digitaaliseen tiedonkantajaan (CD, DVD tai muu yleisesti käytettävä tiedonkantaja) tallennettuna.
4.3. TILAAJA sitoutuu LÄHTÖAINEISTON laadinnassa ja toimittamisessa noudattamaan TOIMEKSIANNON SAAJAN antamia ja hänen internetin kotisivulla julkaisemia asianmukaisia ohjeita.
4.4. TOIMEKSIANNON SAAJA tarkistaa LÄHTÖAINEISTON sen saatuaan ja jos LÄHTÖAINEISTO ei ole PAINOTUOTTEEN painoon valmistelemisen riittävä tai jos ilmenee muita seikkoja, joiden johdosta PALVELUA ei voida LÄHTÖAINEISTON pohjalta tuottaa, TOIMEKSIANNON SAAJA ilmoittaa ilmenneistä puutteista viipymättä TILAAJALLE. TILAAJA sitoutuu poistamaan LÄHTÖAINEISTON puutteet niin nopeasti kuin mahdollista. Korjatun LÄHTÖAINEISTON toimittamiseen sovelletaan YLEISEHTOJEN k 4.1, 4.2 ja 4.3 säädöksiä. Jos LÄHTÖAINEISTOSSA on puutteita, niin TILAAJAN velvollisuus LÄHTÖAINEISTON toimittamiseen katsotaan täytetyksi sinä päivänä, jolloin LÄHTÖAINEISTO, josta puutteet on poistettu, on saapunut TOIMEKSIANNON SAAJALLE.
4.5. On suositeltavaa, että TILAAJA toimittaa TOIMEKSIANNON SAAJALLE yhdessä LÄHTÖAINEISTON kanssa myös PAINOTUOTTEEN pienoismallin eli LÄHTÖAINEISTON tavanomaiselle tulostimella tulostetun version, joka on toivotun lopputuotteen mukaisesti taitettu ja kiinnitetty. Jos pienoismalli on käytettävissä, TOIMEKSIANNON SAAJA tarkistaa myös sen, onko LÄHTÖAINEISTOSTA pienoismallin mukaisen painotuotteen valmistaminen mahdollista. Jos TILAAJA ei toimita pienoismallia, ei voi TOIMEKSIANNON SAAJA ottaa vastuuta siitä, että PAINOTUOTE vastaa kaikin puolin TILAAJAN toiveita.
4.6. TOIMEKSIANNON SAAJALLA ei ole velvollisuutta LÄHTÖAINEISTOON kuuluvien tekstien oikeinkirjoituksen ja TILAAJAN toiveiden mukaisuuden tarkistamiseen. LÄHTÖAINEISTON sisällön oikeellisuudesta on vastuussa TILAAJA.
4.7. TOIMEKSIANNON SAAJA tekee LÄHTÖAINEISTON perusteella ennen painolevyjen valmistamista jokaisen painolevyn arkin tulostuksen. TOIMEKSIANNON SAAJA ei ole velvoitettu toimittamaan arkin tulostuksia joka kerta TILAAJALLE, mutta jos TILAAJA on ilmoittanut haluavansa tarkistaa jokaisen arkin tulostuksen, niin TOIMEKSIANNON SAAJA sallii TILAAJAN näin toimia.
4.8. Suosituksena on, että TILAAJA tilaisi värillisiin painotuotteisiin sublimaation, ja jos värit ovat sopivia, toimittaisi vahvistuksensa allekirjoitettuna TOIMEKSIANNON SAAJALLE. TOIMEKSIANNON SAAJA ilmoittaa TILAAJALLE sublimaation hinnan ja sitoutuu suorittamaan sublimaation sekä toimittamaan sen TILAAJALLE sen jälkeen, kun TILAAJA on ilmaissut suostuvansa maksamaan sublimaatiosta perittävän hinnan. TOIMEKSIANNON SAAJA käyttää tätä sublimaatiota PALVELUN tuottamisessa värimallina ja on sitoutunut käyttämään painossa mahdollisimman samoja värejä kuin sublimaatiossa. Jos sublimaatiota ei tehdä, TOIMEKSIANNON SAAJA valitsee värillisyyden perustaksi käytettävän paperin mukaan ISO12647-2 standardissa määritellyt väriarvot (densiteetit).
4.9. Jos TILAAJA on hyväksynyt arkin tulostuksen tai sublimaation tai koevedoksen, ei ole TILAAJALLA oikeutta ilmoittaa PAINOTUOTTEEN mahdollisen puutteen liittyvän hyväksytystä tulostustuotteessa, sublimaatiossa tai koevedoksessa ilmenevään virheeseen.

5. Palvelun tuottamisen määräaika
5.1. TOIMEKSIANNON SAAJA sitoutuu täyttämään PALVELUN TARJOUKSESSA säädettyyn määräaikaan mennessä.
5.2. YLEISEHTOJEN k 5.1 säädetty velvollisuus raukeaa, jos TILAAJA ei ole LÄHTÖAINEISTON toimittamisessa noudattanut TARJOUKSESSA säädettyä LÄHTÖAINEISTON toimittamisen määräaikaa. TILAAJAN todetaan rikkoneen LÄHTÖAINEISTON ajoissa toimittamisen ehtoa, jos:
5.2.1. LÄHTÖAINEISTO ei ole saapunut TOIMEKSIANNON SAAJALLE LÄHTÖAINEISTON toimittamisen päivään mennessä;
5.2.2. toimitetussa LÄHTÖAINEISTOSSA on puutteita ja TILAAJA ei ole poistanut puutteita LÄHTÖAINEISTON toimittamisen määräaikaan mennessä;
5.2.3. TILAAJA haluaa tehdä LÄHTÖAINEISTOON muutoksia ja muutokset eivät ole saapuneet TOIMEKSIANNON SAAJALLE LÄHTÖAINEISTON toimittamisen määräaikaan mennessä.
5.3. TOIMEKSIANNON SAAJA ilmoittaa YLEISEHTOJEN k 5.2 säädetyssä tapauksessa TILAAJALLE PALVELUN täyttämisen uuden määräajan lopullisen ja virheettömän LÄHTÖAINEISTON saatuaan. TOIMEKSIANNON SAAJA toimittaa tiedon PALVELUN täyttämisen uuden määräajan osalta TILAAJALLE toimitetaan kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa. TOIMEKSIANNON SAAJA sitoutuu uuden PALVELUN täyttämisen määräajan määrittelyssä huomioimaan TILAAJAN edut siinä määrin, kuin syntynyt tilanne sen sallii ja siirtämään alustavaa PALVELUN täyttämisen määräaikaa niin lyhyen ajan verran kuin mahdollista. TILAAJA sitoutuu edellä mainittuun katsomatta ottamaan huomioon sen, että TOIMEKSIANNON SAAJAN suhteen on ensiarvoisen tärkeää täyttää asianmukaisesti muut saman aikaisesti työn alla olevat tilaukset, joiden osalta tilaajat ovat omia velvollisuuksia noudattaneet, joten PALVELUN täyttämisen määräaika saattaa siirtyä myös enemmän, kuin LÄHTÖAINEISTON toimittamisen viivästys kesti.
5.4. Jos TILAAJA ei suostu hänelle TOIMEKSIANNON SAAJAN toimesta YLEISEHTOJEN k 5.3 nojalla ilmoittamaan uuteen PALVELUN täyttämisen määräaikaan, on hänellä oikeus PALVELUN tuottamisen sopimuksen irtisanomiseen. TILAAJAN on ilmoitettava sopimuksen irtisanomisesta TOIMEKSIANNON SAAJALLE kirjallisesti 2 (kahden) työpäivän sisällä, k. 5.3 mainitun tiedon saamisesta alkaen. Jos TILAAJA irtisanoo tässä kohdassa säädetyn nojalla PALVELUN osoittamisen sopimuksen, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus saada palkkio sopimuksen irtisanomisen päivään mennessä tehdystä työstään ja vaatia sen hetken tiedoilla syntyneiden PALVELUN tuottamiseen liittyvien kulujen korvaamista.
5.5. Kohdissa 5.3 ja 5.4 säädettyä sovelletaan myös muissa tapauksissa, jos TILAAJA ei noudata ajoissa PALVELUN tuottamisen sopimuksessa säädettyjä velvollisuuksia, jonka johdosta TOIMEKSIANNON SAAJA ei voi tuottaa sovittua PALVELUA määräaikoja noudattaen.

6. Palvelun tuottamisen sopimuksen noudattaminen sekä painotuotteiden luovuttaminen
6.1. TOIMEKSIANNON SAAJA sitoutuu tuottamaan PALVELUN TARJOUKSESSA säädettyjen ehtojen sekä TILAAJAN toimittaman LÄHTÖAINEISTON nojalla.
6.2. Kun PAINOTUOTTEET ovat valmiit TILAAJALLE luovutettaviksi, TOIMEKSIANNON SAAJA ilmoittaa siitä TILAAJALLE toimitetaan kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa sekä määrittelee TILAAJALLE kohtuullisen määräajan PAINOTUOTTEIDEN vastaanottamiseen. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin 7 (seitsemän) päivää.
6.3. TOIMEKSIANNON SAAJA sitoutuu luovuttamaan PAINOTUOTTEET TILAAJALLE TARJOUKSESSA ilmoitetussa paikassa. Jos PAINOTUOTTEIDEN luovuttamisen paikkaa ei ole TARJOUKSESSA ilmoitettu, sitoutuu TOIMEKSIANNON SAAJA luovuttamaan PAINOTUOTTEET TILAAJALLE TOIMEKSIANNON SAAJAN toimipaikassa.
6.4. TOIMEKSIANNON SAAJA antaa PAINOTUOTTEIDEN luovuttamisen yhteydessä TILAAJALLE allekirjoitettavaksi PAINOTUOTTEIDEN luovutus- ja vastaanottopöytäkirjan.
6.5. TILAAJA sitoutuu ottamaan TOIMEKSIANNON SAAJAN hänelle luovuttamat PAINOTUOTTEET vastaan. PAINOTUOTTEIDEN luovuttaminen TILAAJALLE katsotaan tapahtuneeksi siitä hetkestä alkaen, jolloin TILAAJA on kohdassa 6.4 mainitun pöytäkirjan allekirjoittanut.
6.6. PAINOTUOTTEIDEN luovuttamisen TILAAJALLE katsotaan tapahtuneeksi myös siinä tapauksessa, jos TILAAJA ei ole PAINOTUOTTEITA vastaan ottanut tai allekirjoittanut kohdassa 6.4 mainittua pöytäkirjaa 5 (viiden) päivän kuluttua TOIMEKSIANNON SAAJAN kohdassa 6.2 ilmoittaman määräajan jälkeen.
6.7. TILAAJALLA on oikeus PAINOTUOTTEIDEN vastaanottamisesta kieltäytymiseen vain siinä tapauksessa, jos PAINOTUOTTEIDEN luovutettavaksi toimittamisen hetkenä on ilmeistä, että PAINOTUOTTEET poikkeavat oleellisesti PALVELUN tuottamisen sopimuksen ehdoista ja TILAAJA ei voi sopimusehtojen rikkomisen johdosta käyttää PAINOTUOTTEITA siihen tarkoitukseen, johon ne oli tilattu. TILAAJAN on kirjallisesti perusteltava kieltäytymisensä PAINOTUOTTEIDEN vastaanottamisesta ja hänen on muun muassa kuvattava, miltä osin nämä PAINOTUOTTEET sopimusehdoista poikkeavat. TILAAJAN on toimitettava mainittu perustelu viimeistään kohdassa 6.2 mainittua määräaikaa seuraavana päivänä. Jos TILAAJA ei ilmoita kieltäytyvänsä PAINOTUOTTEITA vastaan ottamasta ja ei perustele sitä, TILAAJA menettää oikeuden PAINOTUOTTEIDEN vastaanottamisesta kieltäytymiseen.

7. Palvelun hinta ja sen maksaminen
7.1. TOIMEKSIANNON SAAJA toimittaa TILAAJALLE laskun PALVELUSTA PAINOTUOTTEIDEN luovuttamisen jälkeen ja kun ne on YLEISEHTOJEN k 6.5 tai 6.6 nojalla katsottu luovutetuiksi.
7.2. PALVELUSTA perittävä hinta on ilmoitettu TARJOUKSESSA.
7.3. TOIMEKSIANNON SAAJALLA on oikeus hakea k. 7.2 mainitun hinnan muuttamista seuraavissa tapauksissa:
7.3.1. TILAAJAN toimittama aineisto ei soveltunut PALVELUN tuottamiseen ja TOIMEKSIANNON SAAJA joutui käyttämään omaa aineistoa;
7.3.2. TILAAJA muutti tilausta (mm. painosmäärää) PALVELUN tuottamisen sopimuksen solmimisen jälkeen;
7.3.3. TILAAJA muutti LÄHTÖAINEISTOA TARJOUKSESSA mainitun LÄHTÖAINEISTON toimittamisen määräajan jälkeen;
7.3.4. PALVELUN tuottamisen aikana ilmeni sellaisten lisätöiden toteuttamisen tarve, joista ei ollut alustavasti sovittu.
7.4. TOIMEKSIANNON SAAJA toimittaa kohdassa 7.3 mainituissa tapauksissa TILAAJALLE toimitetaan kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa ehdotuksen PALVELUN hinnan muuttamiseen. TILAAJA sitoutuu 3 (kolmen) päivän sisällä ehdotuksen saapumisesta alkaen ilmoittamaan TOIMEKSIANNON SAAJALLE 3 toimitetaan kirjallisessa tai kirjallisen toiston mahdollistavassa muodossa, suostuuko hän PALVELUN hinnan muuttumiseen tai ei. Jos PALVELUN hinnan muuttumiseen annetaan suostumus, katsotaan PALVELUN hinta osapuolten välisellä sopimuksella muutetuksi ja PALVELUSTA perittävä hinta on TARJOUKSESSA ilmoitetun hinnan sijaan osapuolten välisellä sopimuksella muutettu hinta.
7.5. Jos TILAAJA ei suostu PALVELUN hinnan muuttamiseen tai ei ilmoita TOIMEKSIANNON SAAJALLE kantansa tässä asiassa määräajan sisällä, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus PALVELUN tuottamisen sopimus irtisanoa. Jos TOIMEKSIANNON SAAJA irtisanoo PALVELUN tuottamisen sopimuksen tässä kohdassa säädetyillä perusteilla, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus vaatia palkkiota irtisanomishakemuksen toimittamisen päivän tiedoilla tehdyistä töistä ja vaatia sen päivän tiedoilla PALVELUN tuottamisen johdosta syntyneiden kulujen korvaamista.
7.6. TOIMEKSIANNON SAAJAN toimittamien laskujen maksuaika on 14  päivää laskun päivämäärästä alkaen.

8. Puutteet työssä
8.1. TILAAJA sitoutuu tarkistamaan PALVELUN tuottamisen tuloksena valmistuneet PAINOTUOTTEET ja ilmoittamaan puutteista TOIMEKSIANNON SAAJALLE 7 (seitsemän) työpäivän sisällä PAINOTUOTTEIDEN luovuttamisesta tai sen YLEISEHTOJEN k 6.5 tai 6.6 nojalla tapahtuneeksi katsomisesta alkaen.
8.2. Puutteista ilmoittamisen on tapahduttava kirjallisesti ja ilmoituksessa on kuvattava havaittua puutetta mahdollisimman tarkasti. Jos TILAAJA ei ilmoita puutteista TOIMEKSIANNON SAAJALLE ajoissa tai ei kuvaa puutetta siitä ilmoittamisen yhteydessä riittävän tarkasti, TILAAJA menettää oikeuden puutteisiin viittaamiseen.
8.3. Jos PAINOTUOTTEIDEN kokonaismäärä poikkeaa sovitusta painosmäärästä vähemmän kuin 5  prosentin verran, ei katsota, että TOIMEKSIANNON SAAJA olisi painosmäärän osalta sopimusta rikkonut ja TILAAJALLA ei ole oikeutta vaatia PAINOTUOTTEIDEN lukumäärään vedoten PALVELUN hinnan alentamista tai muiden oikeusturvatoimenpiteiden soveltamiseen.
8.4. Jos PAINOTUOTTEEN poikkeaminen osapuolten välillä sovitusta (mm. värivedoksesta, paperimallista, sublimaatiosta jne.) ei ole merkittävä, niin tämän poikkeaman ei katsota olevan PAINOTUOTTEEN puutteen, jos poikkeama ei vaikuta PAINOTUOTTEEN tavanomaisen käyttäjän kannalta PAINOTUOTTEEN laatuun tai sen esteettistä arvoa huonontavasti tai jos poikkeama on tavanomaisella tarkkaavaisuudella tarkistettaessa hädin tuskin havaittavissa. PAINOTUOTTEEN paperin katsotaan olevan mallin mukaisen, jos käytetyn paperin tyyppimerkintä on sama kuin mallina käytetyssä paperissa.
8.5. TOIMEKSIANNON SAAJA ei ota vastuuta PAINOTUOTTEEN puutteesta, jonka johtuu TILAAJAN toimittamasta materiaalista.
8.6. Jos TOIMEKSIANNON SAAJA hyväksyy TILAAJAN toimittaman PAINOTUOTTEEN puutteita koskevan reklamaation, sopivat osapuolet puutteiden poistamisen tavasta ja aikataulusta. Jos TOIMEKSIANNON SAAJA suostuu poistamaan PAINOTUOTTEEN puutteen kohtuullisen ajan sisällä, ei ole TILAAJALLA oikeutta vaatia PALVELUN hinnan vähentämistä tai TOIMEKSIANNON SAAJAN asianmukaisen ehdotuksen hyväksymisestä kieltäytymiseen.
8.7. Jos TOIMEKSIANNON SAAJA ei hyväksy TILAAJAN toimittamaa PAINOTUOTTEEN puutetta koskevaa reklamaatiota, niin osapuolet pyytävät asiaan riippumattoman erikoisasiantuntijan lausuntoa. Erikoisasiantuntijan tutkimuksen aiheuttamat kulut korvaa erimielisyydessä väärän väitteen esittänyt osapuoli. Asiantuntijalausunto on osapuolten kannalta sitova.
8.8. Jos osapuolet eivät pysty sopimaan PAINOTUOTTEEN puutteen seuraamusten poistamisen tavasta, niin erimielisyydet ratkaistaan Viron painoteollisuuden liiton asiantuntijalautakunnassa. Lautakunnan tekemä päätös on osapuolten kannalta sitova.
8.9. TILAAJA palauttaa PAINOTUOTTEET, jotka eivät täytä sopimuksessa säädettyjä ehtoja, TOIMEKSIANNON SAAJALLE 14 (neljäntoista) päivän sisällä niiden vastaanottamisesta alkaen. Palautettavat PAINOTUOTTEET luovutetaan TOIMEKSIANNON SAAJALLE asiakirjaa vastaan (palauttamisasiakirja), jossa on ilmoitettu tuotteiden palauttamisen syy. Palauttamisasiakirjan allekirjoittavat Osapuolten valtuuttamat edustajat. Palautusasiakirjan allekirjoittaminen ei tarkoita, että TOIMEKSIANNON SAAJA hyväksyisi TILAAJAN reklamaation.

9. Osapuolten vastuu
9.1. Osapuolet ovat vastuussa toinen toisilleen PALVELUN tuottamisen sopimuksen ei-asianmukaisen noudattamisen johdosta syntyneiden välittömien vahinkojen korvaamisesta kulutositteilla todistetussa määrässä. Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutetuista välillisistä vahingoista (saamatta jäänyt tuotto, häiriöt liiketoiminnassa tms.).
9.2. TOIMEKSIANNON SAAJAN vastuu TILAAJALLE aiheutetuista vahingoista rajoittuu PALVELUN hintaan.
9.3. Jos TILAAJA ei hoida maksuvelvollisuuksiaan asianmukaisesti, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus vaatia TILAAJALTA viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on 0,5 (nolla pilkku viisi) prosenttia viivästyneeltä summalta päivässä.
9.4. Jos TILAAJA ei hoida maksuvelvollisuuksiaan asianmukaisesti, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus välittää TILAAJAN velkaa koskevia tietoja luottolaitoksille, maksuhäiriöiden rekisterin haltijoille, muille asianmukaisille henkilöille ja julkisuuteen.

10. Tilaajan luopuminen palvelusta
10.1. TILAAJALLA on milloin tahansa oikeus luopua PALVELUSTA. TILAAJA toimittaa PALVELUSTA luopumisen tapauksessa TOIMEKSIANNON SAAJALLE kirjallisen tiedonannon PALVELUN tuottamisen sopimuksen irtisanomiseen.
10.2. Jos TILAAJA on PALVELUN tuottamisen sopimuksen irtisanonut, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus vaatia sovitun palkkion (PALVELUN hinnan) maksamista sellaisessa määrässä, josta on vähennetty se osuus, joka hän on sopimuksen irtisanomisen johdosta säästänyt tai jonka hän oman työvoimansa muulla tavoin käyttämisellä hankki tai olisi voinut kohtuudella hankkia.

11. Palvelun tuottamisen esteet
11.1. Jos TOIMEKSIANNON SAAJA ei pysty noudattamaan sopimuksen määräaikaa työvoiman tai raaka-aineen puuttumisen, konerikkomuksen tms. esteen johdosta, jota hän ei pystynyt sopimuksen solmimisen yhteydessä ennakoimaan, niin hän ilmoittaa siitä viipymättä TILAAJALLE. TOIMEKSIANNON SAAJA ja TILAAJA sopivat siinä tapauksessa mahdollisimman nopeasti uudesta määräajasta. Jos uusi määräaika poikkeaa alustavasta määräajasta enemmän kuin 14 (neljäntoista) päivän verran, on TILAAJALLA oikeus vetäytyä sopimuksesta, ilmoittaen siitä TOIMEKSIANNON SAAJALLE kirjallisesti 3 (kolmen) päivän sisällä TOIMEKSIANNON SAAJAN lähettämän tiedon saapumisesta alkaen. Jos TILAAJA ei vetäydy sopimuksesta, osapuolet sopivat keskenään uudesta määräajasta.
11.2. Jos kohdassa 11.1 mainittu este tekee sopimuksen noudattamisesta TOIMEKSIANNON SAAJAN kannalta kohtuuttoman vaikeaksi tai muuten kohtuuttomasti rasittavaksi, on TOIMEKSIANNON SAAJALLA oikeus vetäytyä sopimuksesta. TOIMEKSIANNON SAAJA ilmoittaa sopimuksesta vetäytymisestä TILAAJALE kirjallisesti. Siinä tapauksessa ei ole TILAAJALLA oikeutta vaatia hänelle aiheutettujen vahinkojen korvaamista, mutta TOIMEKSIANNON SAAJAN on palautettava TILAAJALLE kaikki hänelle toimitetut aineistot ja jos se on mahdotonta, on TOIMEKSIANNON SAAJAN korvattava kyseisen aineiston arvo rahassa.
11.3. Osapuolet eivät ota vastuuta PALVELUN tuottamisen sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien ei-asianmukaisesti hoitamisesta, jos sellaisen tilanteen aiheuttajana on ylivoimainen este. Ylivoimainen este on tilanne, johon osapuoli ei ole pystynyt vaikuttamaan ja kohtuullisuuden puitteissa ei voitu häneltä myöskään odottaa, että hän olisi tätä seikkaa sopimuksen solmimisen yhteydessä huomioinut tai sitä välttänyt tai voisi estävän seikan tai sen seuraamuksen poistaa. Maksuvelvollisuuksien täyttämisen suhteen katsotaan ylivoimaisen esteen olevan vain kyseisen maan rahoitusjärjestelmässä yleisesti vaikuttavien esteiden, jotka tekevät pankkisiirtojen ja/tai käteismaksujen suorittamisen siinä maassa mahdottomaksi.

12. Yleisehtojen muuttaminen
12.1. TOIMEKSIANNON SAAJALLA on oikeus YLEISEHTOJEN yksipuoliseen muuttamiseen, ilmoittaen siitä TILAAJALLE kirjallisesti vähintään 60 (kuusikymmentä) päivää etukäteen.
12.2. YLEISEHTOJEN muuttamisen tapauksessa sovelletaan ennen muutosten voimaan astumista toimitettuihin TARJOUKSIIN ja niiden nojalla solmittuihin PALVELUN tuottamisen sopimuksiin TARJOUKSEN toimittamisen aikana voimassa olleita YLEISEHTOJA.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö
13.1. Erimielisyydet, joita YLEISEHTOJEN nojalla ei anneta erikoisasiantuntija tai Viron painoteollisuuden liiton asiantuntijalautakunnan ratkaistaviksi, ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa.
13.2. Osapuolet noudattavat asioissa, joista ei ole tässä sopimuksessa säädetty, Viron lainsäädäntöä.