Allmänna villkor (valid until 31.05.18)

Allmänna villkor för erbjudandet av trycktjänster

1. Begrepp
1.1. UPPDRAGSTAGAREN – AS Printon Trükikoda, organisationsnummer 10671126.
1.2. BESTÄLLAREN – en person som ingår avtal med UPPDRAGSTAGAREN för att köpa tjänsten som tillhandahålls av UPPDRAGSTAGAREN.
1.3. TJÄNSTEN – en tjänst som UPPDRAGSTAGAREN utför för BESTÄLLAREN och som innebär tryckförberedning och tryckning samt, alltefter behov, skärning, vikning, bindning, emballering och transport av den av BESTÄLLAREN önskade trycksaken.
1.4. TRYCKSAKEN – resultatet, eller slutprodukten, av TJÄNSTEN som tillhandahålls av UPPDRAGSTAGAREN alltefter av BESTÄLLAREN överlämnade UNDERLAGSMATERIAL och anvisningar (material, format, färglösning mm).
1.5. PRISFÖRFRÅGAN – BESTÄLLARENS förslag till UPPDRAGSTAGAREN om att erhålla en offert för TJÄNSTEN avseende den av BESTÄLLAREN önskade TRYCKSAKEN.
1.6. OFFERTEN – UPPDRAGSTAGARENS förslag till BESTÄLLAREN om ingåendet av ett avtal om utförande av TJÄNSTEN.
1.7. ORDERBEKRÄFTELSEN – BESTÄLLARENS bekräftelse om att OFFERTEN har accepterats.
1.8. UNDERLAGSMATERIAL – tryckmaterial (PDF- eller PostScript-filer) som överlämnas av BESTÄLLAREN till UPPDRAGSTAGAREN i elektronisk form och som möjliggör för UPPDRAGSTAGAREN att förbereda TRYCKSAKER för tryckning.
1.8. ALLMÄNNA VILLKOR – de föreliggande allmänna villkoren för tillhandahållandet av trycktjänster.
1.9. SÄRSKILDA VILLKOR – villkor i det mellan BESTÄLLAREN och UPPDRAGSTAGAREN ingångna avtalet om utförande av TJÄNSTEN, där man har fastställt avvikelser från ALLMÄNNA VILLKOR.

2. Tillämpning av Allmänna villkor
2.1. ALLMÄNNA VILLKOR tillämpas på alla avtal som har ingåtts mellan BESTÄLLAREN och UPPDRAGSTAGAREN och vars föremål utgörs av utförande av TJÄNSTEN, om inte annat föreskrivs i SÄRSKILDA VILLKOR.
2.2. Vid motsägelser mellan ALLMÄNNA VILLKOR och SÄRSKILDA VILLKOR utgår man från bestämmelserna i SÄRSKILDA VILLKOR.
2.3. Överenskommelser som avviker från bestämmelserna i ALLMÄNNA VILLKOR skall vara skriftliga eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning. Vid brott mot detta krav är överenskommelsen ogiltig.

3. Ingåendet av avtal om utförande av Tjänsten
3.1. BESTÄLLAREN initierar ingåendet av ett avtal om utförande av TJÄNSTEN genom att inlämna en PRISFÖRFRÅGAN till UPPDRAGSTAGAREN. PRISFÖRFRÅGAN lämnas in skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning (inkl via fax, e-post eller beställningsformulär på UPPDRAGSTAGARENS webbsida).
3.2. PRISFÖRFRÅGAN skall innehålla följande information:
3.2.1. BESTÄLLARENS namn, adress, kontaktuppgifter och namnet på personen som på BESTÄLLARENS vägnar lämnar in ordern;
3.2.2. uppgifter om TRYCKSAKEN som är nödvändiga för att upprätta OFFERTEN, främst:
– TRYCKSAKENS benämning eller en kort beskrivning;
– TRYCKSAKENS format;
– antalet sidor i TRYCKSAKEN;
– tryckantalet;
– uppgifter om TRYCKSAKENS färger;
– beskrivning över materialet (papper) för TRYCKSAKEN (benämning, vikt mm);
– uppgifter om efterbehandlingarna som önskas (skärning, vikning, bindning, stansning, limning, borrning, perforering, emballering, transport).
3.2.3. Datumet för inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET till UPPDRAGSTAGAREN;
3.2.4. Den önskade tidsfristen för TJÄNSTEN.
3.3. Om PRISFÖRFRÅGAN saknar tillräckliga uppgifter för att upprätta en OFFERT informerar UPPDRAGSTAGAREN BESTÄLLAREN om fattande uppgifter. Vid behov diskuterar UPPDRAGSTAGAREN TJÄNSTENS detaljer med BESTÄLLAREN.
3.4. Med utgångspunkt i uppgifterna i PRISFÖRFRÅGAN och vid behov i uppgifter redovisade i avsnitt 3.3 lämnar UPPDRAGSTAGAREN en OFFERT till BESTÄLLAREN. OFFERTEN lämnas in skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning (inkl via fax eller e-post).
3.5. UPPDRAGSTAGAREN skall ange följande uppgifter i OFFERTEN:
3.5.1. hänvisning till datumet av BESTÄLLARENS PRISFÖRFRÅGAN;
3.5.2. TRYCKSAKENS benämning eller en kort beskrivning;
3.5.3. TRYCKSAKENS format och sidantal;
3.5.4. TRYCKSAKENS färger och lack;
3.5.5. benämning och vikt av TRYCKSAKENS material (papper);
3.5.6. uppgifter om arbeten efter tryckningen (skärning, vikning, bindning, stansning, limning, borrning, perforering, emballering, transport); 3.5.7. sista datumet för inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET av BESTÄLLAREN;

3.5.8. sista datumet för utförandet av TJÄNSTEN;
3.5.9. andra väsentliga villkor vid tillhandahållandet av TJÄNSTEN;
3.5.10. TJÄNSTENS kostnad exkl moms;
3.5.11. OFFERTENS giltighetstid.
3.6. BESTÄLLAREN lämnar en ORDERBEKRÄFTELSE för OFFERTEN. ORDERBEKRÄFTELSEN inlämnas skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning och den skall innehålla BESTÄLLARENS entydiga, tydliga och villkorslösa samtycke till OFFERTEN. Om det från BESTÄLLARENS svar till OFFERTEN inte framgår något tydligt samtycke till OFFERTEN eller om ytterligare villkor för utförandet av TJÄNSTEN utöver OFFERTEN anges kommer ett sådant svar inte betraktas som en ORDERBEKRÄFTELSE. Om BESTÄLLAREN lämnar ORDERBEKRÄFTELSEN efter utgången av OFFERTENS giltighetstid betraktas en sådan ORDERBEKRÄFTELSE som en PRISFÖRFRÅGAN enligt vilken UPPDRAGSTAGAREN kommer att lämna en ny OFFERT till BESTÄLLAREN.
3.7. Vid mottagandet av ORDERBEKRÄFTELSEN av UPPDRAGSTAGAREN anses ett avtal om utförande av TJÄNSTEN att vara ingånget mellan BESTÄLLAREN och UPPDRAGSTAGAREN på de villkor som anges i OFFERTEN.

4. Överlämnande av Underlagsmaterialet och förberedning av trycksaker
4.1. BESTÄLLAREN åtar sig att skicka UNDERLAGSMATERIALET till UPPDRAGSTAGAREN senast till datumet som anges i OFFERTEN. UNDERLAGSMATERIALET betraktas som överlämnat då det har kommit fram till UPPDRAGSTAGAREN. Om UNDERLAGSMATERIALET kommer fram till UPPDRAGSTAGAREN efter kl 18.00, betraktas UNDERLAGSMATERIALET som framkommet till UPPDRAGSTAGAREN nästa arbetsdag kl 9.00.
4.2. BESTÄLLAREN lämnar in UNDERLAGSMATERIALET i elektronisk form och skickar det till UPPDRAGSTAGAREN antingen via UPPDRAGSTAGARENS ftp-server, e-post eller på en digital databärare (CD, DVD eller annan allmänt använd databärare).
4.3. Vid upprättandet och överlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET åtar BESTÄLLAREN sig att följa UPPDRAGSTAGARENS anvisningar angivna på UPPDRAGSTAGARENS webbsida.
4.4. När UNDERLAGSMATERIALET har kommit in granskas det av UPPDRAGSTAGAREN. Om UNDERLAGSMATERIALET inte är komplett för förberedning av tryckningen eller vid övriga omständigheter som gör att den avtalsenliga TJÄNSTEN inte kan utföras på basis av UNDERLAGSMATERIALET skall UPPDRAGSTAGAREN informera BESTÄLLAREN om bristerna omgående. BESTÄLLAREN åtar sig att snarast åtgärda brister i UNDERLAGSMATERIALET. På överlämnandet av det korrigerade UNDERLAGSMATERIALET tillämpas bestämmelserna i avsnitt 4.1, 4.2 och 4.3 i ALLMÄNNA VILLKOR. Vid brister i UNDERLAGSMATERIALET anses BESTÄLLARENS skyldighet att inlämna UNDERLAGSMATERIALET vara uppfylld dagen då det korrigerade UNDERLAGSMATERIALET kommer fram till UPPDRAGSTAGAREN.
4.5. BESTÄLLAREN rekommenderas att inlämna en modell av TRYCKSAKEN tillsammans med UNDERLAGSMATERIALET, dvs en utskrift av UNDERLAGSMATERIALET ur en vanlig skrivare, vikt och klamrad likt det önskade slutresultatet. Vid överlämnandet av modellen kontrollerar UPPDRAGSTAGAREN även huruvida UNDERLAGSMATERIALET möjliggör utförandet av en TRYCKSAK som motsvarar modellen. Om ingen modell har lämnats av BESTÄLLAREN ansvarar UPPDRAGSTAGAREN inte för att TRYCKSAKEN fullständigt kommer att motsvara BESTÄLLARENS önskemål.
4.6. UPPDRAGSTAGAREN är inte förpliktad att kontrollera rättstavning av texterna i UNDERLAGSMATERIALET eller deras motsvarighet till BESTÄLLARENS önskemål. BESTÄLLAREN har ansvaret för riktigheten av UNDERLAGSMATERIALETS innehåll.
4.7. Före framställningen av tryckplåtar gör UPPDRAGSTAGAREN en arkutskrift av varje tryckplåt enligt UNDERLAGSMATERIALET. UPPDRAGSTAGAREN är inte förpliktad att överlämna arkutskrifter till BESTÄLLAREN vid varje tillfälle men ifall BESTÄLLAREN har yttrat sin önskan att granska arkutskrifterna skall UPPDRAGSTAGAREN ge BESTÄLLAREN en möjlighet att göra det.
4.8. Vid flerfärgs-TRYCKSAKER rekommenderas BESTÄLLAREN att beställa en sublimation. Om färgerna passar bör BESTÄLLAREN bekräfta det genom att underteckna sublimationen och återlämna den till UPPDRAGSTAGAREN. UPPDRAGSTAGAREN upplyser BESTÄLLAREN om priset på sublimationen och åtar sig att framställa sublimationen och inlämna den till BESTÄLLAREN efter att BESTÄLLAREN har accepterat priset. UPPDRAGSTAGAREN skall betrakta sublimationen som färgprov för utförandet av TJÄNSTEN och åtar sig att trycka med färger som i största möjliga mån liknar sublimationens. Om ingen sublimation framställs utgår UPPDRAGSTAGAREN från färgvärden (densiteter) definierade i standarden ISO12647-2 medd hänsyn till pappret som kommer att användas.
4.9. Om BESTÄLLAREN har godkänt en arkutskrift, sublimation eller ett provavtryck är BESTÄLLAREN inte berättigad att betrakta omständigheter som framgår av utskriften, sublimationen eller provavtrycket som brister hos TRYCKSAKEN.

5. Tidsfrist för utförandet av Tjänsten
5.1. UPPDRAGSTAGAREN åtar sig att fullfölja TJÄNSTEN inom den tidsfrist som framgår från OFFERTEN.
5.2. Åtagandet angivet i avs 5.1 i ALLMÄNNA VILLKOR är ogiltigt om BESTÄLLAREN inte har lämnat in UNDERLAGSMATERIALET till det datum som anges i OFFERTEN. BESTÄLLAREN anses att ha brutit mot åtagandet att lämna in UNDERLAGSMATERIALET i tid om:
5.2.1. UNDERLAGSMATERIALET inte har kommit fram till UPPDRAGSTAGAREN till sista datumet för inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET;
5.2.2. det förekommer brister i det inlämnade UNDERLAGSMATERIALET och BESTÄLLAREN inte har åtgärdat bristerna till sista datumet för inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET;
5.2.3. BESTÄLLAREN vill införa ändringar i UNDERLAGSMATERIALET och förändringarna inte har kommit fram till UPPDRAGSTAGAREN till sista datumet för inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET.
5.3. Vid fall som anges i avs 5.2 i ALLMÄNNA VILLKOR skall UPPDRAGSTAGAREN informera BESTÄLLAREN om den nya tidsfristen för utförandet av TJÄNSTEN efter mottagandet av ett slutligt och felfritt UNDERLAGSMATERIAL. UPPDRAGSTAGAREN skickar ett meddelande om det nya utförandedatumet till BESTÄLLAREN antingen skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning. UPPDRAGSTAGAREN åtar sig att iaktta BESTÄLLARENS intressen vid bestämmandet av det nya utförandedatumet för TJÄNSTEN i den mån som omständigheter möjliggör samt att uppskjuta utförandet av TJÄNSTEN för en kortast möjlig tid. Oavsett det ovannämnda åtar BESTÄLLAREN sig att acceptera UPPDRAGSTAGARENS förpliktelse att i första hand villkorsenligt uppfylla övriga aktuella order där beställarna har fullgjort sina åtaganden i tid och i enlighet med avtalen. P.g.a detta kan utförandedatumet för TJÄNSTEN komma att uppskjutas även för en längre tidsperiod än dröjsmålet vid inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET.
5.4. Skulle BESTÄLLAREN inte acceptera den nya tidsfristen för utförandet av TJÄNSTEN som har meddelats av UPPDRAGSTAGAREN enligt avs 5.3 i ALLMÄNNA VILLKOR har han rätt till extraordinärt hävande av avtalet om utförande av TJÄNSTEN. BESTÄLLAREN skall skriftligt meddela UPPDRAGSTAGAREN sitt beslut om hävande inom 2 (två) arbetsdagar räknat från mottagandet av det i avs 5.3 omnämnda meddelandet. Om BESTÄLLAREN häver avtalet om utförande av TJÄNSTEN i enlighet med detta avsnitt har UPPDRAGSTAGAREN rätt till att få ersättning för arbetet som har utförts fram till meddelandet om hävandet samt att kräva ersättning för alla kostnader i samband med utförandet av TJÄNSTEN fram till denna tidpunkt.
5.5. Avsnitten 5.3 och 5.4 tillämpas även vid andra fall där BESTÄLLAREN underlåter att fullgöra åtaganden som framgår från avtalet om utförande av TJÄNSTEN, vilket medför att UPPDRAGSTAGAREN blir oförmögen att utföra TJÄNSTEN inom tidsfristen.

6. Fullgörande av avtalet om utförande av Tjänsten och överlämnande av Trycksaker
6.1. UPPDRAGSTAGAREN åtar sig att utföra TJÄNSTEN i enlighet med villkoren i OFFERTEN och det av BESTÄLLAREN framlagda UNDERLAGSMATERIALET.
6.2. När TRYCKSAKERNA är färdiga för överlämnande till BESTÄLLAREN informerar UPPDRAGSTAGAREN BESTÄLLAREN om detta skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning samt anger en för BESTÄLLAREN rimlig tidsfrist för att ta emot TRYCKSAKERNA. Tidsfristen skall vara minst 7 (sju) dagar.
6.3. UPPDRAGSTAGAREN åtar sig att överlämna TRYCKSAKERNA till BESTÄLLAREN på stället som anges i OFFERTEN. Om stället för TRYCKSAKERNAS överlämnande inte har angivits i OFFERTEN skall UPPDRAGSTAGAREN överlämna TRYCKSAKERNA till BESTÄLLAREN hos UPPDRAGSTAGAREN.
6.4. Vid överlämnandet av TRYCKSAKERNA lämnar UPPDRAGSTAGAREN ett leverans- och mottagningsbevis avseende TRYCKSAKERNA för undertecknande av BESTÄLLAREN
. 6.5. BESTÄLLAREN skall mottaga TRYCKSAKERNA som UPPDRAGSTAGAREN överlämnar. Överlämnandet av TRYCKSAKERNA till BESTÄLLAREN anses vara utfört fr.o.m tidpunkten då BESTÄLLAREN undertecknar det i avs 6.4 omnämnda beviset.
6.6. Överlämnandet av TRYCKSAKERNA till BESTÄLLAREN anses vara utfört även i fall då BESTÄLLAREN inte har mottagit TRYCKSAKERNA eller inte undertecknat det i avs 6.4 angivna beviset inom 5 (fem) dagar fr.o.m utgången av fristen som bestämts av UPPDRAGSTAGAREN enligt avs 6.2.
6.7. BESTÄLLAREN har rätt att avstå från mottagandet av TRYCKSAKERNA endast i fall då det klart framgår att vid tidpunkten för överlämnandet av TRYCKSAKERNA har TRYCKSAKERNA väsentligt avvikit från villkoren i avtalet om utförande av TJÄNSTEN och att TRYCKSAKERNA av detta skäl inte kan användas av BESTÄLLAREN för ändamålet för vilket de beställts. BESTÄLLAREN skall lämna en skriftlig redovisning av skälen varför han har avstått från mottagandet av TRYCKSAKERNA, inkl beskrivning över TRYCKSAKERNAS avvikelse från avtalsvillkoren. Den skriftliga redovisningen skall lämnas av BESTÄLLAREN senast dagen efter utgången av fristen som anges i avs 6.2. Skulle BESTÄLLAREN underlåta att meddela sin önskan att avstå från mottagandet av TRYCKSAKERNA och lämna redovisning av skälen i enlighet med kraven förlorar BESTÄLLAREN sin rätt att avstå från mottagandet av TRYCKSAKERNA.

7. Priset av Tjänsten och dess erläggande
7.1. UPPDRAGSTAGAREN skall utfärda faktura för TJÄNSTEN till BESTÄLLAREN efter överlämnandet av TRYCKSAKERNA eller då överlämnandet anses vara utfört enligt avs 6.5 eller 6.6 i ALLMÄNNA VILLKOR.
7.2. Priset som skall erläggas för TJÄNSTEN framgår av OFFERTEN.
7.3. UPPDRAGSTAGAREN är berättigad att ändra priset som omnämns i avs 7.2 i följande fall:
7.3.1. materialet som tillhandahållits av BESTÄLLAREN passade inte för utförandet av TJÄNSTEN och UPPDRAGSTAGAREN blev tvungen att använda eget material;
7.3.2. BESTÄLLAREN ändrade sin order (inkl tryckantalet) efter ingåendet av avtalet om utförande av TJÄNSTEN;
7.3.3. BESTÄLLAREN ändrade UNDERLAGSMATERIALET efter det i OFFERTEN angivna sista datumet för inlämnandet av UNDERLAGSMATERIALET;
7.3.4. det uppstod behov att utföra extra arbeten vid utförandet av TJÄNSTEN vilka parterna tidigare inte hade kommit överens om.
7.4. Vid fall redovisade i avs 7.3 skall ARBETSTAGAREN lämna BESTÄLLAREN ett förslag om en prisändring avseende TJÄNSTEN antingen skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning. BESTÄLLAREN åtar sig att meddela ARBETSTAGAREN skriftligt eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning huruvida han samtycker till prisändringen inom 3 (tre) dagar fr.o.m mottagandet av förslaget. Om prisändringen accepteras anses priset vara ändrat enligt en överenskommelse mellan parterna och beloppet som skall erläggas för TJÄNSTEN utgörs av det överenskomna priset i stället för priset som anges i OFFERTEN.
7.5. Om BESTÄLLAREN inte samtycker till prisändringen på TJÄNSTEN eller underlåter att meddela UPPDRAGSTAGAREN sitt beslut inom den föreskrivna tidsfristen är UPPDRAGSTAGAREN berättigad till extraordinärt hävande av avtalet om utförandet av TJÄNSTEN. Om UPPDRAGSTAGAREN häver avtalet i enlighet med detta avsnitt har UPPDRAGSTAGAREN rätt att få ersättning för arbetet utfört fram till meddelandet om hävandet, samt att kräva ersättning för alla kostnader i samband med utförandet av TJÄNSTEN fram till denna tidpunkt.
7.6. Förfallotiden för betalning av fakturor utfärdade av UPPDRAGSTAGAREN är 14 dagar, räknat från fakturans datum.

8. Brister i arbetet
8.1. BESTÄLLAREN åtar sig att granska TRYCKSAKERNA som framställts genom utförandet av TJÄNSTEN och informera UPPDRAGSTAGAREN om eventuella brister inom 7 (sju) arbetsdagar räknat från överlämnandet av TRYCKSAKERNA eller tidpunkten då överlämnandet ansågs vara utfört enligt avs 6.5 eller 6.6 i ALLMÄNNA VILLKOR.
8.2. Information om brister skall lämnas skriftligt och bristen skall beskrivas tillräckligt utförligt. Om BESTÄLLAREN inte har informerat UPPDRAGSTAGAREN om brister i tid eller underlåter att beskriva bristerna tillräckligt utförligt förlorar BESTÄLLAREN sin rätt att åberopa bristerna.
8.3. Om antalet TRYCKSAKERNA understiger det överenskomna tryckantalet med mindre än 5 procent anses UPPDRAGSTAGAREN inte ha brutit mot avtalsbestämmelserna angående tryckantalet och BESTÄLLAREN är inte berättigad att göra prisavdrag på TJÄNSTEN eller tillämpa andra rättskyddsmedel pga det bristande antalet av TRYCKSAKERNA.
8.4. Om TRYCKSAKERNAS avvikelse från det mellan parterna överenskomna (inkl färgavtryck, pappersprov, sublimation mm) är ringa (oväsentlig) betraktas avvikelsen inte som en brist hos TRYCKSAKEN och BESTÄLLAREN är inte berättigad att göra prisavdrag på TJÄNSTEN pga avvikelsen eller tillämpa andra rättskyddsmedel. En brist betraktas som oväsentlig främst då avvikelsen inte utgör någon nedsättning av kvaliteten eller det estetiska värdet ur synpunkten av sedvanliga användare av TRYCKSAKEN eller om avvikelsen är knappast synbar vid normal uppmärksamhet. TRYCKSAKENs papper anses att motsvara pappersprovet om typbeteckningen på det använda pappret är identiskt med provets.
8.5. UPPDRAGSTAGAREN ansvarar inte för brister hos TRYCKSAKEN som orsakats av det av BESTÄLLAREN levererade materialet.
8.6. Om UPPDRAGSTAGAREN accepterar BESTÄLLARENS anmärkningar angående brister hos TRYCKSAKEN kommer parterna överens om hur och enligt vilket tidsschema bristerna och deras följder kommer att åtgärdas. Om UPPDRAGSTAGAREN samtycker till att inom rimlig tid åtgärda TRYCKSAKENS brister är BESTÄLLAREN inte berättigad att göra prisavdrag på TJÄNSTEN eller avstå från ett motsvarande förslag från UPPDRAGSTAGAREN.
8.7. Om UPPDRAGSTAGAREN inte accepterar BESTÄLLARENS anmärkningar angående brister hos TRYCKSAKEN skall parterna beställa ett sakkunnigutlåtande av en oberoende sakkunnig. Parten som förlorat tvisten skall stå för kostnaderna i samband med sakkunnigutlåtandet. Sakkunnigutlåtandet är bindande för parterna.
8.8. Skulle parterna inte komma överens om hur TRYCKSAKENs brister skall åtgärdas skall frågan avgöras av Eesti Trükitööstuse Liidu Ekspertkomisjon (Expertkommissionen vid Estlands Tryckindustriförbund). Kommissionens beslut är bindande för parterna.
8.9. TRYCKSAKER som avviker från avtalsvillkoren skall returneras av BESTÄLLAREN till UPPDRAGSTAGAREN inom 14 (fjorton) dagar fr.o.m deras mottagande. De returnerade TRYCKSAKERNA överlämnas till UPPDRAGSTAGAREN med ett dokument (returbevis) där skälen till returneringen redovisas. Returbeviset skall undertecknas av befullmäktigade representanter av parterna. Undertecknandet av returbeviset betyder inte att UPPDRAGSTAGAREN har accepterat BESTÄLLARENS anmärkningar.

9. Parternas ansvar
9.1. Parterna ansvarar för direkta skador som de har vållat varandra i samband med bristfälligt fullgörande av avtalet om tillhandahållande av TJÄNSTEN i den mån som kan verifieras med underlagsdokument. Parterna ansvarar inte för indirekta skador som de har vållat varandra (förlorade intäkter, störningar i affärsverksamheten mm).
9.2. UPPDRAGSTAGARENS ansvar för skador som vållats BESTÄLLAREN är begränsad till priset av TJÄNSTEN.
9.3. Skulle BESTÄLLAREN underlåta att uppfylla sina finansiella skyldigheter villkorsenligt är UPPDRAGSTAGAREN berättigad att kräva dröjsmålsränta av BESTÄLLAREN. Dröjsmålsräntan är 0,5 procent av det utestående beloppet per dag.
9.4. Skulle BESTÄLLAREN underlåta att uppfylla sina finansiella skyldigheter villkorsenligt är UPPDRAGSTAGAREN berättigad att yppa information angående BESTÄLLARENs skuld till kreditinrättningar, registret över betalningsstörningar samt övriga relevanta personer och offentligheten.

10. Beställarens rätt att avstå från Tjänsten
10.1. BESTÄLLAREN är berättigad att vid varje tidpunkt avstå från TJÄNSTEN. För att avstå från TJÄNSTEN skall BESTÄLLAREN lämna UPPDRAGSTAGAREN en skriftlig begäran om hävande av avtalet om utförande av TJÄNSTEN.
10.2. Om avtalet hävs av BESTÄLLAREN är UPPDRAGSTAGAREN berättigad att kräva den överenskomna ersättningen (TJÄNSTENS pris) med avdrag för beloppet som UPPDRAGSTAGAREN har sparat pga hävandet eller som han erhållit eller borde rimligen ha erhållit genom ändrad användning av sin arbetskraft.

11. Hinder vid utförandet av Tjänsten
11.1. Skulle UPPDRAGSTAGAREN visa sig oförmögen att följa de i avtalet angivna tiderna pga brist på arbetskraft eller råvaror, maskinfel l.dyl, som han inte kunde förutse vid tidpunkten för ingåendet av avtalet skall han omgående informera BESTÄLLAREN om detta. I sådana fall kommer UPPDRAGSTAGAREN och BESTÄLLAREN överens om en kortast möjlig ny tidsfrist. Om den nya fristen skiljer sig från den föregående med mer än 14 (fjorton) dagar har BESTÄLLAREN rätt att avstå från avtalet, förutsatt att han informerar UPPDRAGSTAGAREN om detta inom 3 (tre) dagar räknat från mottagandet av UPPDRAGSTAGARENS meddelande. Om BESTÄLLAREN inte avstår från avtalet skall parterna komma överens om en ny frist.
11.2. Om hinder beskrivna i avs 11.1 gör fullgörandet av avtalet alltför svårt, oräntabelt eller på annat sätt orimligt belastande för UPPDRAGSTAGAREN har UPPDRAGSTAGAREN rätt att avstå från avtalet. UPPDRAGSTAGAREN skall skriftligt informera BESTÄLLAREN om ett sådant beslut. I sådana fall är BESTÄLLAREN inte berättigad att kräva ersättning för skada som vållats honom, dock skall UPPDRAGSTAGAREN återlämna alla material överlämnade av BESTÄLLAREN; om detta visar sig ogörligt skall UPPDRAGSTAGAREN betala ersättning för sådana material.
11.3. Parterna ansvarar inte för bristfälligt uppfyllande av bestämmelser i avtalet om utförande av TJÄNSTEN ifall det var orsakat av force majeure. Force majeure utgörs av en omständighet som parten inte har kunnat påverka och som han enligt rimlighetsprincipen inte kunde förväntas att räkna med vid ingåendet av avtalet, inte heller förebygga eller avhjälpa omständigheten eller övervinna hindret eller dess följder. Angående finansiella skyldigheter betraktar man som force majeure enbart allmänna störningar i finanssystemet av avtalspartens hemvistland som gör det omöjligt att utföra banköverföringar och/eller kontanttransaktioner i detta land.

12. Ändring av Allmänna villkor
12.1. UPPDRAGSTAGAREN är berättigad att ensidigt ändra ALLMÄNNA VILLKOR förutsatt att han informerar BESTÄLLAREN om detta skriftligt och minst 60 (sextio) dagar i förväg.
12.2. Vid ändring av ALLMÄNNA VILLKOR skall man på OFFERTER lämnade före ikraftträdandet av ändringarna och enligt dessa ingångna avtal om utförande av TJÄNSTEN tillämpa de ALLMÄNNA VILLKOR som gällde vid inlämnandet av OFFERTEN.

13. Tvister och tillämpad lagstiftning
13.1. Tvister som enligt ALLMÄNNA VILLKOR inte ska lösas av en sakkunnig eller Eesti Trükitööstuse Liidu Ekspertkomisjon (Expertkommissionen vid Estlands Tryckindustriförbund) kommer att avgöras i Harju tingsrätt.
13.2. Vid frågor som inte regleras av detta avtal utgår parterna från den estniska lagstiftningen.