Trükiteenuse osutamise üldtingimused

Kehtivad alates 01.06.2018

TARNETINGIMUSED – Tingimused, millega reguleeritakse Printon AS (edaspidi TÖÖVÕTJA) teenuste ja toodete müügitingimusi ning poolte õigusi ja kohustusi.

TÖÖVÕTJA – Printon AS (äriregistri kood 10671126)

TELLIJA – TÖÖVÕTJALT töid, tooteid ja teenuseid tellivad füüsilised ja juriidilised isikud.

POOL VÕI POOLED – TÖÖVÕTJA ja TELLIJA või koos TÖÖVÕTJA ja TELLIJA

TEENUS – Tööd, tooted ja teenused, mida TELLIJA tellib TÖÖVÕTJAlt.

TRÜKIS – TELLIJA poolt antud algmaterjali ja juhiste (materjal, formaat, värvilahendus jne) alusel TÖÖVÕTJA poolt osutatud TEENUSE tulemus ehk lõpp-produkt.

HINNAPÄRING – TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE esitatav ettepanek, et TÖÖVÕTJA teeks pakkumise TEENUSE osutamiseks

TÄHTAEG – kuupäev, mille saabumisel toimub kokkulepitud tegevus

PAKKUMINE – lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab poolte tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

TELLIMUSKINNITUS –  Tellija nõustumus (aktsept)  PAKKUMISEGA.

ALGMATERJAL – TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE elektroonilises vormis üle antav materjal (PDF-failid või muu kokkulepitud formaat), mis võimaldavad kokkulepitud teenust teostada.

LEPING –  loetakse sõlmituks kui Töövõtja on saanud Tellijalt tellimuskinnituse. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad üldised tarnetingimused.

Kui TELLIJA ja TÖÖVÕTJA vahel sõlmitavas lepingus ei kehtestata teisiti, siis lähtuvad TÖÖVÕTJA ja TELLIJA käesolevatest TARNETINGIMUSTES kehtestatud tingimustest.

TARNETINGIMUSTE ja erikokkulepete vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepped, millega pooled kalduvad kõrvale TARNETINGIMUSTES sätestatust, peavad olema sõlmitud kirjalikult ning allkirjastatud poolte poolt (välja arvatud maksetingimused, mille võib kooskõlastada e-maili teel). Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

2.1. Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkumine kehtib 30 päeva selle esitamise kuupäevast arvates.

2.2. Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo TÖÖVÕTJAt, vaid vastust loetakse TELLIJA vastupakkumiseks.

2.3. TELLIMUSKINNITUSE edastab TELLIJA TÖÖVÕTJALE kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis viidates Pakkumuse numbrile.

2.3.1. Kui TELLIJA esitab TELLIMUSKINNITUSE pärast PAKKUMUSE jõusoleku tähtaja möödumist, loetakse selline TELLIMUSKINNITUS HINNAPÄRINGUKS, mille alusel TÖÖVÕTJA esitab TELLIJALE uue PAKKUMUSE. Juhul kui PAKKUMUS jääb samaks, siis teavitab TÖÖVÕTJA sellest TELLIJAT TELLIMUSKINNITUSE aktsepteerimisega kirjalikku taas esitamist võimaldaval viisil.

2.4. Kui TÖÖVÕTJAlt tellitakse makette või näidiseid, on TELLIJA kohustatud hüvitama TÖÖVÕTJA poolt nendega seoses kantud kulud tööde teostamiseks koostatud kalkulatsioonile, ka juhul, kui TELLIJA loobub tellimusest.

2.5. Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja POOLTEL ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.

2.6. Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on POOLE omand ja teisel POOLEL ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandatele isikutele avaldada (va. juhul, kui TEENUSE valmistamiseks on vajalik alltöövõtja kasutamine).

2.7. Pakkumisele nõusoleku andmisega ehk TELLIMUSKINNITUSEGA loetakse POOLTE vahel leping sõlmituks. Tingimuste osas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad POOLED käesolevatest TARNETINGIMUSTEST, väljaarvatud kui kokkulepitud ei ole teisiti.

2.8. TÖÖVÕTJAL on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on TELLIJAt viivitamatult teavitatud ja TELLIJA ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud.

2.9. Kui PAKKUMISES transpordi osas kokkulepped puuduvad, teostab transpordi omal kulul ja vahenditega TELLIJA ning kannab ladustamisega seotud kulud.

3.1. TELLIJA kohustub esitama TÖÖVÕTJALE ALGMATERJALI hiljemalt PAKKUMUSES märgitud algmaterjalide esitamise tähtaja jooksul. ALGMATERJAL loetakse esitatuks hetkel, mil see on jõudnud TÖÖVÕTJANI. Kui ALGMATERJAL jõuab TÖÖVÕTJANI hiljem kui kell 17.00, loetakse ALGMATERJAL TÖÖVÕTJALE esitatuks järgmisel tööpäeval kell 9.00.

3.2. ALGMATERJALI koostamisel ja esitamisel kohustub TELLIJA järgima TÖÖVÕTJA sellekohaseid juhiseid ehk „Nõuded failidele“, mis on avaldatud TÖÖVÕTJA veebilehel (http://printon.ee/nouanded/trukiettevalmistus/).

3.3. ALGMATERJALI saamisel vaatab TÖÖVÕTJA selle üle ning juhul, kui ALGMATERJAL ei ole piisav TRÜKISE trükiks ettevalmistamiseks või ilmnevad muud asjaolud, mis ei võimalda ALGMATERJALI alusel TEENUST lepingu kohaselt osutada, teavitab TÖÖVÕTJA puudustest viivitamatult TELLIJAT.

3.4. Kui ALGMATERJALIDE värviproov, näidistõmmis või poogna väljatrükk on TELLIJA poolt kinnitatud kuid klient soovib veel muuta ALGMATERJALE, on TÖÖVÕTJAL õigus nõuda teostatud tööde eest tasu (repro töötasu, lisaplaatide kulu jne). TELLIJA ei saa muuta algmaterjale kui on alustatud trükiprotsessiga.

3.5. Koos ALGMATERJALIGA ning hiljemalt ALGMATERJALI esitamise tähtajaks on TELLIJAL soovitav esitada TÖÖVÕTJALE TRÜKISE näidis või makett ehk ALGMATERJALI tavalisel printeril teostatud väljatrükk, mis on kokku volditud ja köidetud vastavalt soovitud lõpptulemusele. Kui TELLIJA maketti ei esita, ei vastuta TÖÖVÕTJA selle eest, et TRÜKIS vastab täpselt TELLIJA soovile.

3.5.1. Kui TELLIJA esitab maketi, kontrollib TÖÖVÕTJA ka seda, kas ALGMATERJAL võimaldab trükkida maketile vastavat trükist. Kui TRÜKIST ei ole võimalik teostada vastavalt esitatud ALGMATERJALILE, siis TÖÖVÕTJA selgitab välja võimalused töö teostamiseks ja teeb uue PAKKUMUSE.

3.6. TÖÖVÕTJAL ei ole kohustust kontrollida ALGMATERJALI hulka kuuluvate tekstide õigekirja ning vastavust TELLIJA soovidele. ALGMATERJALI sisu õigsuse eest vastutab TELLIJA.

3.7. Värviliste trükiste puhul on TELLIJAL soovitav tellida värviproov, ning värvide sobivuse korral edastada kinnitus TÖÖVÕTJALE. TÖÖVÕTJA teeb TELLIJALE teatavaks värviproovi hinna ning kohustub värviproovi teostama ja TELLIJALE esitama pärast seda, kui TELLIJA on väljendanud nõustumust värviproovi hinna tasumise kohta. TÖÖVÕTJA võtab antud värviproovi TEENUSE osutamisel värvinäidiseks ja on kohustatud trük­kima värviproovile võimalikult lähedaste värvidega. Värviproovi mitte esitamisel võtab TÖÖVÕTJA värvilisuse aluseks ISO12647-2 standardis defineeritud värvi väärtused (densiteedid) vastavalt kasutatavale paberile.

3.8. TÖÖVÕTJA teostab ALGMATERJALI alusel enne trükiplaatide valmistamist iga trükiplaadi poogna väljatrüki. TÖÖVÕTJA ei ole kohustatud poogna väljatrükke TELLIJALE esitama. Kui TELLIJA soovib poogna väljatrüki üle vaadata, siis lepitakse see täiendavalt kokku.

3.9. Kui TELLIJA on poogna väljatrüki või värviproovi või näidistõmmise heaks kiitnud, ei ole TELLIJAL õigus käsitleda TRÜKISE puudusena asjaolu, mis ilmneb heakskiidetud väljatrükisel, värviproovil või näidistõmmisel.

4.1. TEENUSE teostamisel lähtuvad POOLED Võlaõigusseaduse vastavatest sätetest.

4.2. TÖÖVÕTJA kohustub TEENUSE täitma kokkulepitud tähtajaks, v.a. juhul kui

4.2.1. ALGMATERJAL ja/või makett ei jõua TÖÖVÕTJANI ALGMATERJALI esitamise tähtajaks.

4.2.2. Esitatud ALGMATERJALIS on puudused ja TELLIJA ei kõrvalda puudusi ALGMATERJALI esitamise tähtajaks. ALGMATERJALI esitamise kohustus loetakse täidetuks päeval, mil TÖÖVÕTJANI jõuab ALGMATERJAL, mille puudused on kõrvaldatud.

4.2.3. TELLIJA soovib teha ALGMATERJALIS muudatusi ja muudatused ei jõua TÖÖVÕTJANI ALGMATERJALI esitamise tähtajaks.

4.2.4. Kui klient on nõudnud näidistõmmiseid või värviproove ning eespool nimetatud kontrollmaterjalide kinnitus viibib rohkem kui 1 tööpäev.

4.3. ÜLDTINGIMUSTE p 4.2.1-4.2.4. sätestatud juhtudel teatab TÖÖVÕTJA TELLIJALE TEENUSE täitmise uue tähtaja pärast lõpliku ja puudusteta ALGMATERJALI saamist. Teate TEENUSE täitmise uue tähtaja kohta edastab TÖÖVÕTJA TELLIJALE kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. TÖÖVÕTJA kohustub uue TEENUSE täitmise tähtaja kindlaksmääramisel arvestama TELLIJA huvidega niivõrd kui olukord seda võimaldab.

4.3.1. Tellija peab andma kinnituse uue tähtaja sobivuse kohta hiljemalt 1 tööpäeva jooksul. Kui klient ei vasta 1 tööpäeva jooksul, on TÖÖVÕTJAL õigus üle vaadata töö tähtaeg või töö tühistada.

4.4. Kui TEENUSE osutamine jääb pooleli kas TELLIJA soovil või TÖÖVÕTJA nõudmisel, kuna TELLIJA ei ole eelnevalt täitnud omapoolseid kohustusi, siis ladustatakse pooltoodangut kuni 30 päeva, pärast mida tekib TÖÖVÕTJAL õigus pooltoodang utiliseerida. Tellija on kohustatud hüvitama pooltoodangu valmistamiseks tehtud kulutused.

4.5. Kui TELLIJA soovib TRÜKISTE väljastamist osade kaupa ning väljastamine toimub pikema perioodi jooksul kui 30 päeva, kohustub TELLIJA tasuma TÖÖVÕTJALE ladustamiskulud vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Maksimaalne ladustamisaeg on 6 (kuus) kuud, pärast mida tekib TÖÖVÕTJAL õigus TRÜKISED utiliseerida. Osade kaupa TRÜKISTE väljastamine ei vabasta TELLIJAT kogu arve tasumisest kokkulepitud tähtaja jooksul.

4.6. TRÜKISE üleandmine ja vastuvõtmine toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehe allkirjastamisega Poolte poolt või veofirma poolt. Kasutatakse tarnetingimust DAP sihtkoht (vastavalt INCOTERMS 2010 tingimustele).

4.7. Kui TELLIJA pidi ise TRÜKISTE transpordi korraldama ning ei ole seda teinud 30 päeva jooksul, siis on TÖÖVÕTJAL õigus trükised utiliseerida ning nõuda TELLIJALT teenuse osutamise eest väljastatud arve tasumist ning ladustamiskulude hüvitamist.

4.8. Kui TELLIJA soovib saata TRÜKISED teistesse sihtkohtadesse kui eelnevalt PAKKUMUSES kokkulepitud, siis kohustub ta TÖÖVÕTJALE sellest kirjalikku taas esitamist võimaldaval viisil teada andma hiljemalt 2 tööpäeva enne TEENUSE osutamise tähtaega ning kohustub hüvitama täiendavad transpordikulud.

5.1. Kui TÖÖVÕTJA ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult TELLIJAT ja lepitakse kokku uus tähtaeg.

5.2. Kui ilmnenud takistused muudavad lepingu täitmise TÖÖVÕTJA jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis on TÖÖVÕTJAl õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab TÖÖVÕTJA TELLIJALE kirjalikult. Nimetatud juhul ei ole TELLIJAl õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist kuid TÖÖVÕTJA kohustub tagastama TELLIJALE kõik viimase poolt TEENUSE teostamiseks TÖÖVÕTJALE üle antud materjalid. Selle võimatuse korral hüvitab TÖÖVÕTJA TELLIJALE antud materjalide maksumuse.

5.3. Trükikoda garanteerib Tellijale kokkulepitud tiraazi ± 2% kõikumisega tellitud kogusest ning kokkulepitud ja tegeliku tiraazi vahe eest tasumine toimub vastavalt pakkumistingimustele . Tellija kohustub tasuma kogu üleantava tiraazi eest vastavalt kokkulepitud ühikuhinnale.

6.1. TELLIJA peab TEENUSE eest tasuma POOLTE poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil.

6.2. TÖÖDE hinnas ja maksetingimustes (sh ettemaksus) lepivad POOLED kokku PAKKUMISES.

6.3. KUI PAKKUMISES ei ole maksetingimust määratud, siis on maksetähtajaks 14 päeva.

6.4. Arve väljastatakse pärast TRÜKISE valmimist või TEENUSE teostamist.

6.5. Arve väljastatakse TEENUSE TELLIJA nimele. Kui TELLIJA soovib arve esitamist kolmanda isiku nimele peab ta esitama kirjalikult vastava nõusoleku antud isikult.

6.6. TÖÖVÕTJAL on õigus nõuda maksetega viivitamise korral TELLIJAlt viivist 0,15% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.

6.8. Kui TELLIJA viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on TÖÖVÕTJAl õigus loovutada nõue TELLIJA vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma TELLIJA ning lisaks võib arve tasumisega viivitamine kaasa tuua TELLIJA kohta andmete avaldamise maksehäireregistrites.

7.1. POOLED vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. POOLED ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).

7.1.1. TÖÖVÕTJA vastutus TELLIJALE tekitatud kahju eest on piiratud TEENUSE hinnaga.

7.2. Pretensioonid esitavad POOLED teineteisele e-kirja teel PAKKUMISES märgitud e-posti aadressile. Pretensiooni esitaja on kohustatud esitama tõendid (sealhulgas pildid, näidised vms) mittekvaliteetsete TRÜKISTE osas. Pretensioonid esitab TELLIJA hiljemalt 7 päeva jooksul arvates TRÜKISTE kättesaamisest/vastuvõtmisest.

7.3. TRÜKISTE vastuvõtja kohustub mahalaadimisel või vahetult pärast laadimise lõppu informeerima vedajat ja TÖÖVÕTJAT kauba välistest vigastustest ning tegema vastava kirjaliku märke saatelehele enne kaupade vastuvõtmist kinnitava allkirja lisamist.

7.4. TÖÖVÕTJA vastab TELLIJA pretensioonile 14 päeva jooksul.

7.5. Kui TÖÖVÕTJA nõustub TELLIJA pretensiooniga TRÜKISE puuduste kohta, lepivad pooled kokku puuduse tagajärgede kõrvaldamise viisi ja ajakava. Kui TÖÖVÕTJA on nõus TRÜKISE puuduse mõistliku aja jooksul kõrvaldama, ei ole TELLIJAL õigust TEENUSE hinda alandada ega keelduda TÖÖVÕTJA sellekohase ettepaneku vastuvõtmisest.

7.6. Lepingutingimustele mittevastavad TRÜKISED tagastab TELLIJA TÖÖVÕTJALE POOLTE kokkuleppel või TÖÖVÕTJA nõudmisel 14 päeva jooksul arvates TRÜKISTE vastuvõtmisest. Tagastatavad TRÜKISED antakse TÖÖVÕTJAle üle saatelehega. Saatelehe allkirjastamine ei ole käsitletav TÖÖVÕTJA nõustumisena Töö puuduste osas.

7.7. Üksikute eksemplaride nõuetele mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist.

7.8. TÖÖVÕTJA ei vastuta TRÜKISTE lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid TELLIJA poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused POOLTE vahel kokku lepitud TRÜKISTE tulemusest ei anna TELLIJAle õigust esitada PRETENSIOONI.

7.9. Kui TÖÖVÕTJA ei nõustu TELLIJA pretensioonidega TRÜKISTE mittevastavuse osas, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt (pöördutakse ETPL Ekspertkomisjoni poole, kelle koosseis on vastuvõetav mõlemale poolele). Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud pool. Ekspertarvamus on Pooltele lõplikult siduv ja ei kuulu vaidlustamisele.

7.10. TÖÖVÕTJA ja TELLIJA vaheliste erimeelsuste kokkuleppe võimatuse korral lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

8.1. TÖÖVÕTJA poolt TEENUSE teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud (sh TELLIJA poolt üle antud) töövahendid, töömaterjalid, arvutiprogrammid, trükiplaadid jms on TÖÖVÕTJA omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist TELLIJAle üle.

8.2. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb TELLIJAle üle alates TRÜKISTE üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil TELLIJA või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma TRÜKISED vastu. Omandiõigus Töödele läheb TELLIJAle üle siis, kui kogu kokkulepitud hind (samuti võimalikud viivised ning ladustamsiskulud) on TELLIJA poolt tasutud, juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8.3. TELLIJA vastutab selle eest, et TEENUSE teostamisega seoses sõltuvalt TELLIJAst ei rikutaks kolmandate isikute õigusi.

8.4. Kui TELLIJA andis TÖÖVÕTJALE üle materjalid TEENUSE teostamiseks (sealhulgas pooltoodang), kuid loobus tellitud TEENUSEST, siis peab TELLIJA hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul oma materjali TÖÖVÕTJA pinnalt ära viima või maksma ladustamistasu vastavalt TÖÖVÕTJA poolt kehtestatud hinnakirjale. Kui TELLIJA ei ole oma materjali ära viinud 6 (kuue) kuu jooksul tekib TÖÖVÕTJAL õigus antud materjal realiseerida või utiliseerida.

9.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.

9.2. Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

10.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi Säilituseksemplaride) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab TÖÖVÕTJA Säilituseksemplarid TELLIJA kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need TELLIJA kulul vastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub TÖÖVÕTJA Pakkumises.

10.2. Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud TÖÖDE algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on TELLIJAl, kui POOLED ei ole kokku leppinud teisiti.

11.1. ÜLDTINGIMUSTE muutmise korral kohaldatakse enne muudatuste jõustumist esitatud PAKKUMUSTELE ja nende alusel sõlmitud TEENUSE osutamise lepingutele ÜLDTINGIMUSI, mis kehtisid PAKKUMUSE esitamise ajal.