Kehtivad alates 01.09.2019

Printon AS üldised tarnetingimused

 1. Mõisted

TARNETINGIMUSED – Tingimused, millega reguleeritakse TÖÖVÕTJA TEENUSTE müügitingimusi ning POOLTE õigusi ja kohustusi TEENUSTE osutamisel.

TÖÖVÕTJA – Printon AS (äriregistri kood 10671126), asukohaga Peterburi tee 81, Tallinn,  11415.

TELLIJA – TÖÖVÕTJALT TEENUSEID telliv füüsiline või juriidiline isik.

POOL või POOLED – TÖÖVÕTJA või TELLIJA või koos TÖÖVÕTJA ja TELLIJA

TEENUS – Tööd, tooted ja teenused, mida TELLIJA tellib TÖÖVÕTJALT.

TRÜKIS – TELLIJA poolt antud algmaterjali ja juhiste (materjal, formaat, värvilahendus jne) alusel TÖÖVÕTJA poolt osutatud TEENUSE tulemus ehk lõpp-produkt.

HINNAPÄRING – TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE esitatav ettepanek, et TÖÖVÕTJA teeks pakkumuse TEENUSE osutamiseks.

TÄHTPÄEV – tähtaja viimane päev, mille saabumisel peab kokkulepitud tegevus olema tehtud.

PAKKUMUS – LEPINGU sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab TÖÖVÕTJA tahet olla PAKKUMUSELE TELLIMUSKINNITUSE andmise korral LEPINGUGA õiguslikult seotud.

TELLIMUSKINNITUS –  TELLIJA nõustumus (aktsept) PAKKUMUSELE.

ALGMATERJAL – TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE elektroonilises vormis üleantav materjal (PDF-failid või muu kokkulepitud formaat), mis on vajalikud TEENUSE osutamiseks.

LEPING – TELLIJA ja TÖÖVÕTJA vaheline kokkulepe, mis loetakse sõlmituks PAKKUMUSES esitatud tingimustel, kui TÖÖVÕTJA on saanud TELLIJALT tellimuskinnituse. TARNETINGIMUSED on LEPINGU lahutamatuks osaks, kui POOLED ei lepi kokku teisiti. Erikokkulepetega võib kõrvale kalduda ka üksikutest TARNETINGIMUSTE punktidest. TARNETINGIMUSTE ja erikokkulepete vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepped, millega POOLED kalduvad kõrvale TARNETINGIMUSTES sätestatust, peavad olema sõlmitud kirjalikult ning allkirjastatud POOLTE poolt (v.a maksetingimused, mille võib kooskõlastada e-maili teel). Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse, v.a juhul, kui vaatamata vorminõude järgimata jätmisele, väljendavad mõlemad POOLED vastupidist tahet.

Kirjalik vorm – dokument peab olema POOLTE esindajate poolt omakäeliselt allkirjastatud. Kirjaliku vormiga võrdsustatakse elektrooniline vorm, mis tähendab, et dokument peab olema POOLTE esindajate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm – dokument peab olema esitatud püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (näiteks e-kiri) ja sisaldama POOLTE esindajate nimesid, kuid ei pea olema allkirjastatud. Juhul ÜLDTINGIMUSTES on ettenähtud tahteavaldus peab olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, siis võib taheavaldus olla tehtud, kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikus vormis.

 1. Pakkumus ja hind

2.1. PAKKUMUS peab olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. PAKKUMUS on jõus 30 päeva selle TELLIJANI jõudmise kuupäevast arvates.

2.2. PAKKUMUSELE antud vastus, mis sisaldab võrreldes PAKKUMUSEGA täiendusi, piiranguid või ettepanekuid või on tingimuslik, ei seo TÖÖVÕTJAT, vaid sellist vastust käsitletakse kui PAKKUMUSE tagasilükkamist ja TELLIJA poolt vastupakkumuse esitamist. Sellisel juhul loetakse LEPING sõlmituks üksnes juhul, kui TÖÖVÕTJA esitab TELLIJA vastupakkumusele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõustumuse.

2.3. TELLIMUSKINNITUSE edastab TELLIJA TÖÖVÕTJALE kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viidates PAKKUMUSE numbrile.

2.4. Kui TELLIJA esitab TELLIMUSKINNITUSE pärast PAKKUMUSE jõusoleku tähtaja möödumist, loetakse selline TELLIMUSKINNITUS HINNAPÄRINGUKS, mille alusel TÖÖVÕTJA esitab TELLIJALE uue PAKKUMUSE. Juhul kui PAKKUMUS jääb samaks, siis teavitab TÖÖVÕTJA sellest TELLIJAT TELLIMUSKINNITUSE aktsepteerimisega kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

2.5. Kui TÖÖVÕTJALT tellitakse makette või värviproovi, näidistõmmist, poogna väljatrükki vms (edaspidi näidised), on TELLIJA kohustatud hüvitama TÖÖVÕTJA poolt seoses nendega kantud kulud vastavalt tööde teostamiseks koostatud kalkulatsioonile ka juhul, kui TELLIJA loobub tellimusest.

2.6. PAKKUMUSE sisu on konfidentsiaalne ja POOLTEL ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kui LEPINGU täitmiseks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.

2.7. PAKKUMUSELE lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on POOLE omand ja teisel POOLEL ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandatele isikutele avaldada (v.a juhul, kui TEENUSE osutamiseks on vajalik alltöövõtja kasutamine).

2.8. TELLIMUSKINNITUSE esitamisega loetakse POOLTE vahel LEPING sõlmituks. Tingimuste osas, mida PAKKUMUS ei sisalda, juhinduvad POOLED TARNETINGIMUSTEST, v.a juhul, kui on kokkulepitud teisiti.

2.9. Kui pärast TELLIMUSKINNITUSE esitamist soovib TELLIJA TEENUSEST loobuda, siis kohustub ta hüvitama TÖÖVÕTJALE tehtud kulutused.

2.10. TÖÖVÕTJAL on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi (näiteks on esitatud vigane algmaterjal ning algmaterjali tuleb mitu korda üle vaadata jms), kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on TELLIJAT viivitamatult teavitatud ja TELLIJA ei ole lisakulutustele kohe vastu vaielnud.

2.11. Kui PAKKUMUSES transpordi osas kokkulepped puuduvad, korraldab transpordi ning kannab transpordi ja ladustamisega seotud kulud TELLIJA.

 1. Algmaterjali esitamine ja ettevalmistus teenuse osutamiseks

3.1. TELLIJA kohustub esitama TÖÖVÕTJALE ALGMATERJALI hiljemalt PAKKUMUSES märgitud ALGMATERJALIDE esitamise TÄHTPÄEVAKS. ALGMATERJAL loetakse esitatuks hetkel,  kui TÖÖVÕTJANI on jõudnud korrektne ALGMATERJAL. Kui ALGMATERJAL jõuab TÖÖVÕTJANI hiljem kui kell 17.00, loetakse ALGMATERJAL TÖÖVÕTJALE esitatuks järgmisel tööpäeval kell 9.00.

3.2. ALGMATERJALI koostamisel ja esitamisel kohustub TELLIJA järgima TÖÖVÕTJA sellekohast juhist „Tehnilised tingimused digitaalsetele originaalidele“, mis on avaldatud TÖÖVÕTJA veebilehel (https://www.printon.ee/nouanded/nouded-failidele/).

3.3. ALGMATERJALI saamisel vaatab TÖÖVÕTJA selle üle ning juhul, kui ALGMATERJAL ei ole piisav TRÜKISE trükiks ettevalmistamiseks või ilmnevad muud asjaolud, mis ei võimalda ALGMATERJALI alusel TEENUST LEPINGU kohaselt osutada, teavitab TÖÖVÕTJA puudustest viivitamatult TELLIJAT.

3.6. Kui TELLIJA esitab näidise või maketi, kontrollib TÖÖVÕTJA ka seda, kas ALGMATERJAL võimaldab trükkida näidisele või maketile vastavat TRÜKIST. Kui TRÜKIST ei ole võimalik teostada vastavalt esitatud ALGMATERJALILE, siis TÖÖVÕTJA selgitab välja võimalused TEENUSE osutamiseks ja teeb uue PAKKUMUSE.

3.7. TÖÖVÕTJAL ei ole kohustust kontrollida ALGMATERJALI hulka kuuluvate tekstide õigekirja ning vastavust TELLIJA soovidele. ALGMATERJALI sisu õigsuse eest vastutab TELLIJA.

3.8. Värviliste trükiste puhul on TELLIJAL soovitav tellida TÖÖVÕTJALT värviproov. TÖÖVÕTJA teeb TELLIJALE teatavaks värviproovi hinna ning kohustub värviproovi teostama ja esitama TELLIJALE pärast seda, kui TELLIJA on väljendanud nõustumust värviproovi hinna tasumise kohta. Värvide sobivuse korral kohustub TELLIJA edastama TÖÖVÕTJALE kinnituse 1 tööpäeva jooksul. TÖÖVÕTJA võtab antud värviproovi TEENUSE osutamisel värvinäidiseks ja on kohustatud trük­kima värviproovile võimalikult lähedaste värvidega. Kui TELLIJALE ei sobi värvid, kohustub TELLIJA edastama TÖÖVÕTJALE mittekooskõlastuse 1 tööpäeva jooksul. Juhul kui TELLIJA ei kiida värviproovi heaks, võib TELLIJA tellida uue värviproovi. TELLIJA kohustub tasuma iga tellitud värviproovi maksumuse.

3.9. Kui TELLIJA on näidise heaks kiitnud, ei ole TELLIJAL õigus käsitleda TRÜKISE puudusena asjaolu, mis ilmneb heakskiidetud näidisel.

3.10. Värviproovi mitte tellimisel võtab TÖÖVÕTJA värvilisuse aluseks ISO12647-2 standardis defineeritud värvi väärtused (densiteedid) vastavalt kasutatavale paberile.

 1. Teenuse osutamine, üleandmine ja vastuvõtmine

4.1. TEENUSE osutamisel lähtuvad POOLED võlaõigusseaduse vastavatest sätetest.

4.2. TÖÖVÕTJA kohustub TEENUSE osutama kokkulepitud TÄHTPÄEVAKS, v.a juhul kui:

4.2.1. ALGMATERJAL ja/või makett ei jõua TÖÖVÕTJANI ALGMATERJALI esitamise TÄHTPÄEVAKS;

4.2.2. esitatud ALGMATERJALIS on puudused ja TELLIJA ei kõrvalda puudusi ALGMATERJALI esitamise tähtajaks. ALGMATERJALI esitamise kohustus loetakse täidetuks päeval, mil TÖÖVÕTJANI jõuab ALGMATERJAL, mille puudused on kõrvaldatud;

4.2.3. TELLIJA soovib teha ALGMATERJALIS muudatusi ja muudatused ei jõua TÖÖVÕTJANI ALGMATERJALI esitamise TÄHTPÄEVAKS;

4.2.4. kui TELLIJA on tellinud näidiseid ning TELLIJA poolt näidistele antav kinnitus viibib rohkem kui 1 tööpäev või

4.2.5. esineb muu TELLJAST tingitud viivitus (ettemaks ei ole laekunud tähtaegselt vms).

4.3. ÜLDTINGIMUSTE punktides 4.2.1-4.2.5. sätestatud juhtudel teatab TÖÖVÕTJA TELLIJALE TEENUSE osutamise uue TÄHTPÄEVA pärast lõpliku ja puudusteta ALGMATERJALI saamist/viivituse kõrvaldamist. Teate TEENUSE osutamise uue TÄHTPÄEVA kohta edastab TÖÖVÕTJA TELLIJALE kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. TÖÖVÕTJA kohustub uue TEENUSE osutamise TÄHTPÄEVA kindlaksmääramisel arvestama TELLIJA huvidega niivõrd kui olukord seda võimaldab.

4.4. TELLIJA peab andma kinnituse uue TÄHTAJA sobivuse kohta 1 tööpäeva jooksul. Kui TELLIJA ei vasta 1 tööpäeva jooksul, on TÖÖVÕTJAL õigus üle vaadata töö TÄHTPÄEV või tellimus tühistada.

4.5. TEENUSE osutamise TÄHTPÄEV on päev, millal TRÜKIS on valmis tarnimiseks. Kui POOLED on kokku leppinud, et TÖÖVÕTJA korraldab transpordi, siis lisandub TEENUSE osutamisele TÄHTPÄEVALE transpordile kuluv aeg.

4.6. Kui TEENUSE osutamine jääb pooleli kas TELLIJA soovil või TÖÖVÕTJA nõudmisel, kuna TELLIJA ei ole eelnevalt täitnud omapoolseid kohustusi, siis ladustatakse pooltoodangut 30 päeva, pärast mida tekib TÖÖVÕTJAL õigus pooltoodang utiliseerida, kui TELLIJA ei ole korraldanud pooltoodangu transporti. TELLIJA on kohustatud hüvitama pooltoodangu valmistamiseks ja utiliseerimiseks tehtud kulutused.

4.7. Kui TELLIJA soovib TRÜKISTE väljastamist osade kaupa ning väljastamine toimub pikema perioodi jooksul kui 30 päeva, kohustub TELLIJA tasuma TÖÖVÕTJALE ladustamiskulud vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Maksimaalne ladustamisaeg on 6 (kuus) kuud, pärast mida tekib TÖÖVÕTJAL õigus TRÜKISED utiliseerida, kui TELLIJA ei ole korraldanud TRÜKISTE transporti. TELLIJA on kohustatud hüvitama TRÜKISTE utiliseerimiseks tehtud kulutused. Osade kaupa TRÜKISTE väljastamine ei vabasta TELLIJAT kogu arve tasumisest kokkulepitud tähtaja jooksul.

4.8. TRÜKISE üleandmine ja vastuvõtmine toimub üleandmise-vastuvõtmise akti/saatelehe allkirjastamisega POOLTE poolt või saatelehe allkirjastamisega veofirma poolt. Kasutatakse tarnetingimust DAP sihtkoht (vastavalt INCOTERMS 2010 tingimustele). TELLIJA organiseerib ja tagab tarneaadressi(te)le tarnitud kauba viivitamatu vastuvõtmise, sealhulgas kauba maha laadimise ning saatelehe allkirjastamise.  Juhul kui TELLIJA ei korralda kauba viivitamatut vastuvõtmist, vastutab seisuaja eest ja hüvitab sellega tekkivad kulud TELLIJA. TELLIJA vastutab lisakulude hüvitamise eest, mis tekivad seoses tarneaadressi muutmisega. Kui TELLIJA soovib maha laadimise teenust, siis peab olema sellest eelnevalt teavitatud ning maha laadimine kuulub eraldi tasustamisele.

4.9. Kui TELLIJA pidi ise TRÜKISTE transpordi korraldama ning ei ole seda teinud 30 päeva jooksul, siis on TÖÖVÕTJAL õigus trükised utiliseerida ning nõuda TELLIJALT TEENUSE osutamise eest väljastatud arve tasumist ning utiliseerimis- ja ladustamiskulude hüvitamist.

4.10. Kui transport on TÖÖVÕTJA kohustus ja TELLIJA soovib saata TRÜKISED teistesse sihtkohtadesse või kasutades muud transpordiliiki või muudes kogustes (osade kaupa), kui eelnevalt PAKKUMUSES kokkulepitud, siis kohustub ta TÖÖVÕTJALE sellest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teada andma hiljemalt 2 tööpäeva enne TEENUSE osutamise TÄHTPÄEVA ning kohustub hüvitama täiendavad transpordikulud.

 1. Viivitused lepingu täitmisel ja erinevused kokkulepitud tiraažis 

5.1. Kui TÖÖVÕTJA ei suuda TEENUSE osutamise TÄHTPÄEVAST kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta PAKKUMUST esitades ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult TELLIJAT ja lepitakse kokku uus tähtaeg.

5.2. Kui ilmnenud takistused muudavad LEPINGU täitmise TÖÖVÕTJA jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis on TÖÖVÕTJAL õigus LEPINGUST taganeda. LEPINGUST taganemisest teatab TÖÖVÕTJA TELLIJALE vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nimetatud juhul ei ole TELLIJAL õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, kuid TÖÖVÕTJA kohustub tagastama TELLIJALE kõik viimase poolt TEENUSE osutamiseks TÖÖVÕTJALE üle antud materjalid. Materjalide tagastamise võimatuse korral hüvitab TÖÖVÕTJA TELLIJALE antud materjalide maksumuse.

5.3. TÖÖVÕTJA garanteerib TELLIJALE kokkulepitud tiraaži ±2% kõikumisega tellitud kogusest. TELLIJA kohustub tasuma kogu üleantava tiraaži eest vastavalt kokkulepitud ühikuhinnale. Kokkulepitud ja tegeliku tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt PAKKUMUSES esitatud tingimustele, kui vahe tasumist puudutavad tingimused on PAKKUMUSES esitatud.

 1. Maksetingimused

6.1. TELLIJA peab TEENUSE eest tasuma POOLTE poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil.

6.2. TEENUSE hinnas ja maksetingimustes lepivad POOLED kokku PAKKUMUSES.

6.3. Kui PAKKUMUSES ei ole maksetähtaega määratud, siis on maksetähtajaks 14 päeva.

6.4. TEENUSE osutamise eest tasumine toimub vastavalt TÖÖVÕTJA poolt esitatud arvele. TÖÖVÕTJAL on õigus küsida TEENUSE osutamise eest ettemaksu, kui PAKKUMUSE tingimustes on nii ettenähtud või POOLED on jõudnud selles eraldi kokkuleppele. Makse loetakse teostatuks, kui see on laekunud TÖÖVÕTJA pangakontole.

6.5. Arve väljastatakse TEENUSE TELLIJA nimele. Kui TELLIJA soovib enne arve väljastamist muuta arve saajaks kolmanda isiku, peab ta TÖÖVÕTJALE esitama kolmanda isiku kirjaliku nõusoleku arve tema nimele väljastamise kohta ja kinnituse TRÜKISTE saamise kohta. TÖÖVÕTJAL on õigus keelduda arve kolmanda isiku nimele ümbervormistamisest.

6.6. TÖÖVÕTJAL on õigus nõuda maksetega viivitamise korral TELLIJALT viivist 0,15% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

6.7. Nõuete tasumisel arvestatakse tasutuks esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena TEENUSE hind.

6.8. Kui TELLIJA viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on TÖÖVÕTJAL õigus loovutada nõue TELLIJA vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma TELLIJA ning lisaks võib arve tasumisega viivitamine kaasa tuua TELLIJA kohta andmete avaldamise maksehäireregistrites.

6.9. TÖÖVÕTJA võib TELLIJA poolt tellitud TRÜKISEID kasutada tema võlgnevuse tagatisena ja realiseerida võlgnevuse katteks.

6.10. TÖÖVÕTJA õiged pangarekvisiidid on välja toodud arvel. TÖÖVÕTJA  ei vastuta maksete eest, mis on üle kantud arvel toodust erinevatele pangakontodele ning käsitleb selliseid makseid teostamata maksetena.

 1. Poolte vastutus. Pretensioonid

7.1. Teated, mis on esitatud seoses TELLIMUSE täitmisega (kinnitused, kooskõlastused, täpsustused jms) saadetakse teisele POOLELE vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. TÖÖVÕTJA ei vastuta TELLIJA poolt telefoni teel antud juhiste ja muudatuste eest

7.2. POOLED vastutavad teineteisele LEPINGU mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. POOLED ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud tulu, majandustegevuse häiritus vms).

7.3. TÖÖVÕTJA vastutus TELLIJALE tekitatud kahju eest on piiratud TEENUSE hinnaga.

7.4. Pretensioonid ja vastused pretensioonidele esitavad POOLED teineteisele e-kirja teel PAKKUMUSES märgitud e-posti aadressile. TELLIJA on kohustatud esitama koos pretensiooniga tõendid (sealhulgas pildid, näidised vms) mittekvaliteetsete TRÜKISTE osas. Pretensioonid esitab TELLIJA hiljemalt 7 päeva jooksul arvates TRÜKISTE kättesaamisest/vastuvõtmisest.

7.5. TELLIJA teavitab  TRÜKISTE vastuvõtjat kohustusest kauba maha laadimisel või vahetult pärast laadimise lõppu informeerima vedajat ja TÖÖVÕTJAT kauba välistest vigastustest ning tegema vastava kirjaliku märke saatelehele enne TRÜKISTE vastuvõtmist kinnitava allkirja lisamist.

7.6. TÖÖVÕTJA vastab TELLIJA pretensioonile 14 päeva jooksul arvates pretensiooni saamisest.

7.7. Kui TÖÖVÕTJA nõustub TELLIJA pretensiooniga TRÜKISE puuduste kohta, lepivad POOLED kokku puuduse tagajärgede kõrvaldamise viisi ja ajakava. Kui TÖÖVÕTJA on nõus TRÜKISE puuduse mõistliku aja jooksul kõrvaldama, ei ole TELLIJAL õigust TEENUSE hinda alandada ega keelduda TÖÖVÕTJA sellekohase ettepaneku vastuvõtmisest.

7.8. Lepingutingimustele mittevastavad TRÜKISED tagastab TELLIJA TÖÖVÕTJALE POOLTE kokkuleppel või TÖÖVÕTJA nõudmisel 21 päeva jooksul arvates TRÜKISTE vastuvõtmisest. Tagastatavad TRÜKISED antakse TÖÖVÕTJALE üle saatelehega. Saatelehe allkirjastamine ei ole käsitletav TÖÖVÕTJA nõustumisena TRÜKISTE puuduste osas.

7.9. Üksikute TRÜKISTE nõuetele mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist. Kogu tiraažis võib olla kuni 2% (k.a) mittevastavaid TRÜKISEID. Juhul kui tiraažis on kuni 2% (k.a) mittevastavaid TRÜKISEID, siis seda ei käsitleta LEPINGU rikkumisena ja sellisel juhul vähendatakse arvet mittevastavate TRÜKISTE maksumuse võrra.

7.10. TÖÖVÕTJA ei vastuta TRÜKISTE lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid TELLIJA poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulisi erinevusi POOLTE vahel kokkulepitud TRÜKISTE tulemusest ei käsitle POOLED TRÜKISTE mittevastavustena.

7.11. Kui TÖÖVÕTJA ei nõustu TELLIJA pretensioonidega TRÜKISTE mittevastavuse osas, siis tellivad POOLED ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt (pöördutakse ETPL Ekspertkomisjoni poole, kelle koosseis on vastuvõetav mõlemale POOLELE). Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud POOL. Ekspertarvamus on POOLTELE lõplikult siduv ja ei kuulu vaidlustamisele.

7.12. TÖÖVÕTJA ja TELLIJA vaheliste erimeelsuste kokkuleppe võimatuse korral lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

 1. Omandiõigus ja autoriõigused

8.1. TÖÖVÕTJA poolt TEENUSE osutamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud (sh TELLIJA poolt üle antud) töövahendid, töömaterjalid, arvutiprogrammid, trükiplaadid jms on TÖÖVÕTJA omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast TRÜKISTE üleandmist TELLIJALE üle.

8.2. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus TRÜKISTE eest läheb TELLIJALE üle alates TRÜKISTE üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil TELLIJA või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt LEPINGULE pidanud võtma TRÜKISED vastu. Omandiõigus TRÜKISTELE läheb TELLIJALE üle siis, kui kogu kokkulepitud hind (samuti võimalikud viivised ning ladustamiskulud jm rahalised kohustused) on TELLIJA poolt tasutud, kui POOLED ei ole kokku leppinud teisiti.

8.3. TELLIJA vastutab selle eest, et TEENUSE osutamisega ei rikutaks kolmandate isikute õigusi.

8.4. Kui TELLIJA annab TÖÖVÕTJALE üle materjalid TEENUSE osutamiseks (sealhulgas pooltoodang), kuid loobub tellitud TEENUSEST, siis peab TELLIJA hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul oma materjali TÖÖVÕTJA pinnalt ära viima või maksma ladustamistasu vastavalt TÖÖVÕTJA poolt kehtestatud hinnakirjale. Kui TELLIJA ei ole oma materjali ära viinud 6 (kuue) kuu jooksul tekib TÖÖVÕTJAL õigus antud materjal realiseerida või utiliseerida.

 1. Vääramatu jõud

9.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine POOLTE poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida POOL ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad POOLED streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.

9.2. POOL, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele POOLELE esimesel võimalusel teatama.

 1. Muud sätted

10.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi SÄILTUSEKSEMPLARIDE) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab TÖÖVÕTJA SÄILITUSEKSEMPLARID TELLIJA kulul lisaks LEPINGUS märgitud tiraažile ning edastab need TELLIJA kulul vastavatele asutustele. SÄILITUSEKSEMPLARIDE valmistamise hind sisaldub TÖÖVÕTJA PAKKUMUSES.

10.2. Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud TRÜKISTE algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on TELLIJAL, kui POOLED ei ole kokku leppinud teisiti.

 1. Üldtingimuste muutmine

ÜLDTINGIMUSTE muutmise korral kohaldatakse enne muudatuste jõustumist esitatud PAKKUMUSTELE ja nende alusel sõlmitud TEENUSE osutamise lepingutele ÜLDTINGIMUSI, mis kehtisid PAKKUMUSE esitamise ajal.